Contemporary Issues in International Governance, 7.5 hp (733A51)

Contemporary Issues in International Governance, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Course module in the Master's programme in International and European Relations. The central themes of the course are: - the application of theories and concepts of international and European relations on contemporary issues in international governance; - the practice of international governance.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme 3 (HT 2020) v202049-202103 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i huvudämnet. Programmet innebär fördjupade studier för studenter som läst statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen – samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utvecklas på området.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • demonstrera en fördjupad förståelse av aktuella frågor i internationell governance, från såväl ett praktiskt och policy-orienterat perspektiv, som från teoretisk synvinkel;
  • uppvisa förmågan att kritiskt analysera specifika problem i internationell governance och att formulera alternativa lösningar.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

  • tillämpning av begrepp och teorier i studiet av internationella och europeiska relationer på aktuella frågor i internationell governance;
  • internationell governance i praktiken.


Kursens innehåll relateras till tidigare kurser under terminen (Internationell governance och det civila samhället; Internationell organisation i teori och praktik).

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska seminarier och workshops, ett grupparbete med presentation samt en individuell essäuppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEM1 Seminar 1 EC 1 hp
SEM3 Seminar 3 EC 1 hp
SEM2 Seminar 2 EC 1 hp
SEM4 Seminars EC 3 hp
ASMT Individual Assignment EC 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se