Introduction to Advanced Academic Studies and Social Science, 7.5 hp (733A64)

Introduction to Advanced Academic Studies and Social Science, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The aim of the course is to prepare the students for advanced academic studies and also to let the students learn the academic culture in general. A basic ambition is to supply essential tools to the students on the master’s level in Sweden. The course covers questions concerning academic writing, quality assessment, review and criticism of scientific work, university rules, organization and ethical rules, rules on citation and reference, library facilities, and academic culture. The course also provides an introduction to LiU, student-centred learning and policies of anti-discrimination and equal opportunities.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme 1 (HT 2019) v201934-201938 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Master´s Programme in International and European Relations

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • skriva en mindre akademisk uppsats enligt de krav som gäller för svensk högre utbildning
 • korrekt värdera och använda källor
 • redogöra för och tillämpa grundläggande regler för akademisk referenshantering
 • förstå vad som utmärker plagiat
 • redogöra för de huvudsakliga forskningstraditionerna i samhällsvetenskapen samt förstå hur dessa relaterar till studiet av internationella och europeiska relationer.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

 • en introduktion till forskningstraditioner inom samhällsvetenskapen i allmänhet och statsvetenskap och internationella relationer i synnerhet, i termer av skilda epistemologiska ansatser och metodologier;
 • att organisera och skriva en mindre vetenskaplig uppsats;
 • centrala kännetecknen för svensk akademisk kultur;
 • innebörd och betydelse av kritiskt förhållningssätt;
 • förekommande lärandemetoder, förväntningar och krav granskning av forskningsresultat och konstruktiv kritik.
 • tillgängliga biblioteksresurser;
 • innebörden och konsekvenser av plagiat;
 • LiUs organisation och vägar för studentinflytande;
 • lika villkor.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningspråket är engelska. Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av aktivt deltagande i seminarier och workshops, skriftliga seminarieuppgifter samt en mindre akademisk uppsats. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEMI Text seminar EC 1.5 hp
PAPE Research Paper EC 3 hp
INTR Introduction Lectures EC 1.5 hp
GROU Group Assignment EC 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se