Diplomacy and Foreign Policy Analysis, 7.5 hp (733A69)

Diplomacy and Foreign Policy Analysis, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Modern diplomacy is a variable field of actors, objectives, resources and strategies of international politics. This course offers an overview as well as deepened perspectives on the roles and forms of diplomacy in the contemporary international system. The ends and means of diplomacy are thus situated within a wider framework of foreign policy analysis. The course initially deals with the history and development of diplomacy and various traditions of foreign policy analysis. The latter part of the course focuses on understanding contemporary diplomatic practices, e.g. multilateral diplomacy and international negotiations, mediation, and public diplomacy.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme 3 (HT 2020) v202034-202038 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i statsvetenskap. Programmet innebär fördjupade studier för studenter som läst statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen – samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utvecklas på området.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • utförligt redogöra för diplomatins historia och kritiskt granska hur utvecklingen av diplomatisk praktik har påverkats av och i sin tur påverkat förutsättningarna för internationella relationer och utrikespolitik;
  • analysera och beskriva diplomati som ett instrument för statskonst och som en institution i historiska och samtida internationella samhällen;
  • identifiera och analysera olika former av och uttryck för diplomati i samtiden;
  • analysera och beskriva internationella medlings- och förhandlingsprocesser från såväl teoretisk som praktisk synvinkel.

Kursinnehåll

Modern diplomati utgör ett varierat fält av aktörer, målsättningar, resurser och strategiformer. Denna kurs erbjuder både ett översiktligt och fördjupat perspektiv på diplomatins roll och uttrycksformer i det samtida internationella systemet. Diplomatins mål och medel sätts därmed även i ett vidare utrikespolitiskt perspektiv. Kursen behandlar inledningsvis diplomatins historia och utvecklingen av olika utrikespolitiska analystraditioner. Kursens senare del fokuserar på förståelse av samtida diplomatisk praktik, t.ex. multilateral diplomati, internationella förhandlingar, medling och s.k. public diplomacy.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier, grupparbete, individuell inlämningsuppgift, samt en individuell hemtentamen vid kursens slut. Detaljerad information om examinationen återfinns i kursanvisningarna.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Kerr, Pauline, Wiseman, Geoffrey, (2013) Diplomacy in a globalizing world : theories and practices. New York : Oxford University Press, cop. 2013

ISBN: 9780199764488,0199764484

Artiklar

Jönsson, Christer, Diplomacy, Bargaining and Negotiation Handbook of International Relations 2002
KELLEY, John Robert, The new diplomacy: evolution of a revolution. Diplomacy and Statecraft June 2010 21(2):286-305.
Murray, S., Sharp, P., Wiseman, G., Criekemans, D., Melissen, J., The present and future of diplomacy and diplomatic studies International Studies Review December 2011, Vol.13, pp. 709-728

Övrigt

Additional articles and documents will be posted on Lisam.

Kompletterande litteratur

Böcker

Cooper, Andrew F., editor, Heine, Jorge, editor, Thakur, Ramesh, editor, (2013) The Oxford Handbook of Modern Diplomacy Oxford: Oxford University Press

ISBN: 9780199588862,0199588864

Övrigt

The Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) (Available on the internet)
SEMI Seminars and Workshop EC 2.5 hp
HOME Home Examination EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se