International and European Law, 7.5 hp (733A73)

International and European Law, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The central themes of the course are:

 • European integration, as expressed in the EU- and EC Treaties, and the rule of law;
 • main features of the Common Market and its impact on the European integration;
 • important areas of community competence, supporting the Common Market;
 • sources of national and international law and the civil and human rights;
 • the EC legal system in relation to crime and punishment;
 • holders of official position and their authority;
 • legal rights of the individual.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202149-202203 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202149-202203 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända varav 90 hp i huvudområdet statsvetenskap eller annat samhällsvetenskapligt ämne
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter att ha fullgjort kursen ska den studerande kunna

 • identifiera, analysera och förstå väsentliga principer i internationell och europeisk rätt;
 • visa en djupare kunskap och förståelse av det internationella och europeiska rättssystemet från praktisk och teoretisk synpunkt, med fokus på de teman som nämns nedan.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är

 • den europeiska rätten som ett uttryck för integration och rättsstatens principer;
 • den inre marknadens struktur och betydelse för europeisk integration;
 • viktiga aspekter av gemenskapens behörighet som stödjer den inre marknaden;
 • källor till nationell och internationell rätt och medborgerliga och mänskliga rättigheter;
 • EU-rätten i förhållande till brott och straff;
 • tjänstemän och deras auktoritet;
 • individens lagliga rättigheter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen erbjuder föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningar är komplement till litteraturen. Seminarier och workshops utgör väsentliga element i läroprocessen och ger möjlighet till gemensamma och kritiska diskussioner som utvecklar förhållningssätt och färdigheter. Studenterna förväntas vara väl förberedda för föreläsningar och ha fullgjort föreskrivna seminarieförberedelser. Studenterna förväntas läsa och tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i egenorganiserade studiegrupper. Utbildningen ges på engelska.

Examinerande moment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen vid kursens slut samt obligatoriska seminarier. Detaljerad information om examinationsformerna återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Orakhelashvili, Alexander, Akehurst, Michael Barton, (2019) Akehurst's modern introduction to international law. 8th rev. ed. Milton Park : Routledge, 2019

ISBN: 0415243556,9780415243551,0415243564,9780415243568

Övrigt

Additional material may be added and made available on Lisam (Course documents).
SEM3 Seminarier EC 2.5 hp
TEN2 Skriftlig examination EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se