International Organisations: Theory and Practice, 7.5 hp (733A80)

International Organisations: Theory and Practice, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The central themes of the course are:

 • theories of international organisation and international institutions;
 • international regimes;
 • international norms and norm formation; 
 • the significance of international organisation in global politics. 

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202039-202043 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202039-202043 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen, 180 hp i huvudområdet statsvetenskap eller annat samhällsvetenskapligt ämne
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • visa fördjupad förståelse av internationella organisationers och internationella institutioners roll och betydelse;
 • relatera fenomenet internationell organisation till rådande teorier om internationella relationer, liksom förstå generella former för organisatoriskt beteende och organisatorisk förändring;
 • identifiera typer av och uttryck i internationell organisation i den samtida världen;
 • visa fördjupad kunskap om ett särskilt fall av internationell organisation och/eller organisering av ett särskilt sakfrågeområde i internationella relationer. 

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

 • teorier om internationell organisation och internationella institutioner;
 • internationella regimer;
 • internationella normer och normbildning;
 • betydelsen av internationell organisation i global politik.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier, skriftliga seminarieuppgifter samt ett individuellt projektarbete (fallstudie). Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
PROW Projektarbete EC 5 hp
SEM1 Seminarier EC 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se