History of European Identity, 7.5 hp (733G40)

History of European Identity, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course deals with the question of European Identity. Does it exist, how did it develop, what is the role played by geographical conditions, economy, religion, tradition, culture and politics? A guiding thought is that the history of Europe can be seen as a constantly changing system of networks that enables people to exchange ideas, trade, and culture. An important question is what can unite and what can split people in Europe? The concepts of internationalism and nationalism are also discussed.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202208 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202208 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Ett års heltidsstudier (60 hp) inom relevanta ämnen (t ex statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia) där minst hälften (30 hp) är inom statsvetenskap
  • Engelska 6
    (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för hur den europeiska identiteten har utvecklats politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt
  • diskutera europeisk identitet, internationalism och nationalism.

Kursinnehåll

Kursen behandlar den europeiska identiteten. En bärande tanke är att Europas historia kan ses som ett föränderligt nätverk som gör det möjligt att utbyta idéer, varor och kulturer. En viktig fråga är vad som kan ena och vad som kan splittra Europa. Begreppet internationalism och nationalism diskuteras även.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEM1 Seminarier EC 2.5 hp
EXAM Skriftlig tentamen EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se