European Democratic Culture, 7.5 hp (733G41)

European Democratic Culture, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The overarching theme of the course is European Democratic Culture and European Politics, or, how to understand Europe's democratic historical development, and the democratic forms and thoughts of today, especially within the frame of the European Union. We will consider questions such as: When comparing the countries of Europe, is it possible to find indications of a common European democratic culture? Are there vital differences present that make it difficult to speak about a shared democratic culture? Are there several democratic cultures or politics in Europe? Will political cultures in Europe become harmonized over time or will differences persist? Where do we go from Brexit? Questions such as these will be covered not the least in a specific group task throughout the course.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202109-202113 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202109-202113 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Ett års heltidsstudier (60 hp) inom relevanta ämnen (t ex statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia) där minst hälften (30 hp) är inom statsvetenskap
  • Engelska 6/B
    (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för hur demokratin har utvecklats historiskt i Europa samt dess aktuella former och bakomliggande teorier
  • analysera centrala frågeställningar avseende demokratins utveckling i Europa samt presenterade och diskuterade perspektiv, begrepp och teorier.

Kursinnehåll

Inom kursen undersöks historiska och samtida uppfattningar om europeisk och nationell demokrati. Ända sedan franska revolutionen har demokratin haft en central roll i Europas politiska historia. Fortfarande i modern tid diskuteras demokratins former. Demokratins idéer och praktik skiljer sig åt mellan länderna i Europa.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Schmidt, Vivien A., (2006) Democracy in Europe : the EU and national polities Oxford : Oxford Univ. Press, 2006

ISBN: 0199266980,9780199266982,0199266972,9780199266975

Kompletterande litteratur

Övrigt

Handouts may be added

SEMI Seminarium EC 0.5 hp
INUP Individuell uppgift EC 3 hp
GRUP Gruppuppgift EC 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se