Contemporary European Governance, 7.5 hp (733G42)

Contemporary European Governance, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course covers the development of the European integration process from the creation of the European Coal and Steel Community in 1957 to the creation of the European Community, with an emphasis on the present situation. On this course major institutions and political actors are treated, such as the Commission, the Council of Ministers, The European Council, The European Parliament and the European Court of Justice, and other institutions and actors, both formal and non-formal. Special emphasis is placed on the political economical perspective and on the policy process in general and specific policy areas, as well as national influences and controls on the European Union processes.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Johan Nordensvärd

Kursansvarig

Johan Nordensvärd

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201944-201948 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201944-201948 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Minst ett års heltidsstudier (60 ects poäng) inom relevanta ämnen (t ex statsvetenskap, ekonomi, juridik, historia) där minst hälften är inom statsvetenskap eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Undantag för Svenska 3/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva och jämföra Europas viktiga institutioner och aktörer
  • analysera centrala frågeställningar avseende Europas institutioner och aktörer samt presentera och diskutera perspektiv, begrepp och teorier.

Kursinnehåll

Kursen handlar om den europeiska integrationsprocessen efter andra världskriget med tyngdpunkt på dagens situation inom den europeiska unionen. Viktiga institutioner som behandlas är Kommissionen, Ministerrådet, Europeiska rådet och Europaparlamentet. Formella och informella aktörer behandlas. Särskild vikt ligger på att förstå policyprocessen, både generellt och inom särskilda områden, liksom på att förstå medlemsstaternas inflytande.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras med skriftlig individuell tentamen, samt aktivt deltagande i seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEM6 Seminarium 3 EC 1 hp
SEM5 Seminarium 2 EC 1 hp
SEM4 Seminarium 1 EC 1 hp
EXAM Tentamen EC 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se