Pedagogik 2, fortsättningskurs, 30 hp (734G55)

Education 2, continuation course, 30 credits

Kursbeskrivning

Pedagogik är ett brett ämne som rör människor i alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna. Ämnet finns i många olika kontexter; skola, arbete, vardag, fritid, hem och familj. Det är med andra ord ett ämne du har användning av överallt, oavsett var i livet du befinner dig. För att konkretisera kan man säga att pedagogik handlar om lärande, formning, förändring, ledarskap, kommunikation och påverkan. Att läsa en kurs i pedagogik passar den som…

 • Vill arbeta med människor i olika åldrar i olika kontexter
 • Själv vill designa sin egen utbildning
 • Redan har en examen men önskar bredda eller ”toppa” den
 • Har ett arbete men önskar fortbildning

Kursen omfattar fyra delkurser: Förändring och lärande i organisationer (7,5hp), Ledarskap för lärande och utveckling (7,5hp), Metod i pedagogik (7,5hp) och Kommunikation och handledning (7,5hp). Vi utgår ifrån att pedagogik handlar om lärande, utveckling och påverkan samt att pedagogiska frågor hör hemma i olika områden i vårt samhälle såsom skola, arbete, familj och fritid. Kursen passar exempelvis; pedagoger, utbildare, instruktörer, ledare, vårdare, skötare, coacher, utredare och kommunikatörer, det vill säga alla som på något sätt arbetar med människor i olika pedagogiska sammanhang. 

 

URVALSGRUPPER

 1. Sökande som sökterminen har förstagångsregistrering på Pedagogik 1 fristående kurs vid LiU (50%)
 2. Fortsättningsregistrering på Beteendevetenskaplig grundkurs vid LiU eller registrering på Pedagogik 1 vid LiU från tidigare terminer än sökterminen (40%)
 3. Övriga behöriga sökande (10%).

Huvudområde

Pedagogik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Gun Sparrhoff

Kursansvarig

Gun Sparrhoff

Studierektor eller motsvarande

Gun Sparrhoff

Kontaktinformation

Gun Sparrhoff, Studierektor

Helene Pers, Kursadministratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Förkunskapskrav

 • Pedagogik 1, grundkurs 30hp med minst 22,5hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och problematisera förändringsarbete som pedagogisk process
 • beskriva och problematisera teorier, begrepp och modeller avseende frågor som rör förändring och lärande i organisationer
 • beskriva och problematisera begrepp och teorier avseende frågor om ledarskap
 • redogöra för och problematisera ledarskap som pedagogisk påverkansprocess i organisationer
 • förklara och beskriva grundläggande teorier, begrepp och praktiska metoder för interpersonell kommunikation och handledning
 • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp inom pedagogisk forskning
 • redogöra för forskningsetiska principer

 

Färdighet och förmåga

 • prioritera, argumentera och försvara egna val av teorier och praktiska tillvägagångssätt för förändringsarbete i organisationer
 • söka, välja ut och använda relevanta vetenskapliga artiklar och tillämpa för analys av ett praktiskt fall avseende förändringsarbete och lärande i organisationer
 • analysera empiriska data avseende ledares arbete och påverkan på lärande och utveckling
 • diskutera relevanta teorier och begrepp för medarbetares och ledares utveckling i relation till olika situationer
 • analysera olika praktiska metoder för interpersonell kommunikation och handledning
 • leda samt muntligen och skriftligen analysera olika typer av samtal
 • observera, analysera och muntligen och skriftligen återkoppla verbala och icke-verbala aspekter av interpersonell kommunikation
 • formulera ett pedagogiskt forskningsproblem
 • argumentera för ett metodologiskt tillvägagångssätt inom ett av pedagogikens delområden
 • genomföra enklare analyser av data
 • tillämpa ett vedertaget vetenskapligt referenshanteringssystem
 • bidra till andra studenters lärande genom gemensamt arbete i grupp 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera, värdera och kritiskt granska förutsättningar för förändring och lärande i organisationer
 • kritiskt granska hur ledares arbete, lärande och utveckling formar och formas i en samhällelig och organisatorisk kontext
 • problematisera ledarskap utifrån ett genusperspektiv
 • kritiskt granska praktiska metoder för interpersonell kommunikation och handledning
 • reflektera över etiska frågor i samband med olika typer av samtal
 • analysera och skriftligen värdera egen utveckling av samtalsfärdigheter
 • tolka och kritiskt granska resultat från pedagogisk forskning

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande fyra delkurser:

Förändring och lärande i organisationer, 7,5 hp

I första delkursen problematiseras förändringsarbete som pedagogisk process och teorier, begrepp och modeller som rör förändring och lärande i organisationer bearbetas. Vidare ingår att analysera en organisation och dess omvärld samt därefter praktisera och tillämpa teorier och modeller för förändringsarbete och lärande. De teorier och praktiska tillvägagångssätt som väljs för förändringsarbetet ska argumenteras och försvaras utifrån tillämpning av ett vedertaget vetenskapligt referenshanteringssystem. I delkursen tränas också samarbete i grupp.

Ledarskap för lärande och utveckling, 7,5 hp

I den andra delkursen behandlas ledarskap utifrån flera grundläggande teoretiska perspektiv och traditioner. Mer specifikt fokuseras ledarskap som en pedagogisk påverkansprocess och ledarskapets betydelse för lärande och utveckling i olika typer av organisationer bearbetas. I kursinnehållet ingår även förutsättningar för medarbetares och ledares lärande och utveckling. Vidare problematiseras ledarskap utifrån ett genusperspektiv och analys empiriska data avseende ledares arbete och påverkan på lärande och utveckling.

Kommunikation och handledning, 7,5 hp

I den tredje delkursen behandlas teorier och praktiska metoder som rör interpersonell, det vill säga mellanmänsklig, kommunikation samt handledning. En del av kursinnehållet utgörs av praktiska övningar där den studerande får tillämpa teorier om kommunikation och handledning. Detta görs genom att studenten själv får leda, delta, observera, analysera och återkoppla olika typer av samtal. Vidare tas även etiska frågor och ställningstaganden som kan uppkomma vid olika typer av samtal upp i kursen. Det ingår också att analysera och värdera sin egen utveckling av samtalsfärdigheter.

Metod i pedagogik, 7,5 hp

I den fjärde delkursen behandlas vetenskapsteoretiska inriktningar och metodologiska ansatser för forskning utifrån en pedagogisk kontext. I kursen ingår också metodologiska begrepp inom pedagogisk forskning, grundläggande planering av empiriska studier i form av formulering av problemområde, syfte och frågeställningar. Kursen innehåller även forskningsetiska krav och kritiskt förhållningssätt i relation till pedagogisk forskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska övningar, grupphandledning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga tentamina och gruppbaserade inlämningsuppgifter samt muntligen i samband med aktivt deltagande i seminarier och praktiska övningar. Detaljerad information om examinationernas innehåll och form finns i separtat studieanvisning. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
LEL2 Ledarskap för lärande o utveckling övrigt U, G 1.5 hp
LEL1 Ledarskap för lärande o utveckling individuell examination U, G, VG 6 hp
MEPE Metod i pedagogik, examination U, G, VG 7.5 hp
KOHE Kommunikation och handledning, individuell examination U, G, VG 5 hp
KOHÖ Kommunikation och handledning, övrigt U, G, VG 2.5 hp
FLIE Förändring och lärande i organisation, individuell examination U, G, VG 4.5 hp
FLIÖ Förändring och lärande i organisation, övrigt U, G, VG 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se