Psykologi 2, fortsättningskurs, 30 hp (735G03)

Psychology 2, continuation course, 30 credits

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper inom några av psykologins huvudområden och illustrera psykologins tillämpning på praktiska problem. Kursen syftar också till att ge de studerande viss färdighetsträning i olika sätt att samla in och bearbeta empiriskt material, samt skapa medvetenhet om metodologiska möjligheter och begränsningar. Studerande som saknar kunskaper i matematik motsvarande sannolikhetslära och statistik på gymnasienivå rekommenderas att före eller i anslutning till undervisningen inhämta dessa kunskaper. Litteraturen är huvudsakligen på engelska.

Urvalsgrupper:

1. Sökande som sökterminen har förstagångsreg på Psykologi 1 fristående kurs vid LiU (36%) 
2. Sökande som sökterminen har förstagångsreg på Beteendevetenskaplig grundkurs (andra terminen) vid LiU samt sökande som har en förstagångsreg föregående termin på Beteendevetenskaplig grundkurs (andra terminen) vid LiU (16%) 
3. Sökande med betyget VG på avslutad fristående kurs på Psykologi grk 30hp eller motsv (32%) 
4. Övriga behöriga sökande (16%). Sökande kan endast placeras i en urvalsgrupp. Placering sker då i grupp med flest platser.

Huvudområde

Psykologi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ulf Träff, Örjan Dahlström, Kenny Skagerlund, Arvid Erlandsson

Kursansvarig

Örjan Dahlström, Ulf Träff, Kenny Skagerlund, Arvid Erlandsson

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

 • Psykologi, grundkurs 30hp med minst 21hp godkända
  eller
  motsvarande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska den studerande:

 • muntligt och skriftligt kunna redogöra för, integrera och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teorier, modeller och forskningsresultat inom kognitiv utvecklingspsykologi och gruppsykologi
 • kunna tillämpa teorier och forskningsfynd inom området och knyta dem till olika fenomen i dagens samhälle
 • muntligt och skriftligt kunna resonera kring en fråga ur olika teorietiska perspektiv och jämföra dessa
 • i samarbete med andra, på en grundläggande nivå, kunna planera, genomföra samt muntligt och skriftligt presentera en empirisk studie inom något av psykologins delområden
 • i samarbete med andra, på en grundläggande nivå, kunna samla in, kvalitativt och kvantitativt bearbeta, samt sammanställa data
 • på en grundläggande nivå kunna läsa, värdera, kritiskt reflektera och diskutera sin egen och andras studier
 • på grundläggande nivå redogöra för och använda sig av forskningsetiska principer gällande psykologisk forskning
 • kunna identifiera informationsbehov och använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande psykologi

Kursinnehåll

Kognitiv utvecklingspsykologi, 7,5 hp
Cognitive Development

Delkursen behandlar prenatal och postnatal tidig kognitiv utveckling, minne och kognition hos barn och äldre, utveckling av social kognition samt hur kognitiva förmågor förändras över livscykeln. Vidare behandlas individuella skillnader och avvikelser i kognitiv utveckling. Studenterna ges också möjlighet att tillägna sig förmågan att resonera kritiskt kring barns och äldres kognitiva förmågor i relation till de krav som ställs i ett föränderligt samhälle.

Gruppsykologi, 7,5 hp
Small group psychology

Delkursen behandlar arbetsgruppens och utbildningsgruppens psykologi, irrationella psykologiska fenomen i grupper och exempel på gruppsykologiska fenomen i dagens samhälle. Vidare behandlas den dynamiska gruppsykologin, dess historiska utveckling och grundläggande antaganden. I kursinnehållet ingår också kunskap om små grupper i arbete och utbildning, deras struktur och process, samt irrationella gruppfenomen och dess påverkan på individer, grupper och system,

Metod I, 7,5 hp
Research Methods

Delkursen behandlar

 • etiska överväganden i forskning,
 • vetenskapliga metoder och olika typer av datainsamlingstekniker såsom enkäter, observationer och intervjuer
 • mätning, skalnivåer, reliabilitet och validitet,
 • deskriptiv statistik, standardpoäng, korrelation och prediktion,,
 • inferensstatistik, hypotesprövning, populationer och stickprov,
 • samplingsfördelning, z−test, oberoende och beroende t−test och förklarad varians,
 • icke-parametrisk statistik, chi2−test,
 • forskarroller vid kvalitativ forskning,
 • kvalitativa analyser av vetenskaplig och populärvetenskaplig samt mer erfarenhetsmässig litteratur,
 • grundläggande kvalitativa analysmetoder med stöd av hermeneutik, fenomenologi, narrativ teori och kritisk teori,


Uppsats, 7,5 hp
Essay

I denna delkurs ges studenterna möjlighet att tillämpa och fördjupa de kunskaper och färdigheter de tillägnat sig i tidigare delkurser genom att de planerar, genomför och rapporterar ett empiriskt arbete. Inom ramen för det arbetet behandlas också former för vetenskaplig rapportering.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens arbetsformer utgårs av föreläsningar, seminarier, laborationer/experiment och övnings-/inlämningsuppgifter. Handledning erbjuds som stöd för uppsatsarbetet. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp, samt med uppsatsarbete i grupp.

Examination

Tentamen, obligatoriska seminarier samt obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter.

En uppsats ska i grupp författas samt redovisas och försvaras på ett öppet seminarium. Den studerande ska, i grupp, opponera på en annan uppsats.

Betyget på uppsatsen baseras på en sammanvägning av uppsatsens kvalitet samt kvaliteten på försvar och opposition, där uppsatsen viktas tyngst.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
KUSM Kognitiv Utvecklinspsykologi, seminarium U, G 2 hp
GRUP Gruppsykologi U, G, VG 7.5 hp
KUTE Kognitiv Utvecklinspsykologi, tenta U, G, VG 5.5 hp
KVAL kvalitativ metod U, G, VG 3.5 hp
KVAN kvantitativ metod U, G, VG 4 hp
PROJ Projekt U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se