Att lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektiv, 7.5 hp (736G05)

Listening to children: Children's perspective and child perspective, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen lyfter fram barn och unga som samhällsaktörer och behandlar barns och ungdomars samtida liv i Sverige. Speciell vikt kommer att läggas vid att de studerande skall utveckla sin förmåga att lyssna till barns och ungdomars röst i arbete eller forskning med barn och unga. Barns och ungas olika förutsättningar belyses, med speciell vikt på genus, etnicitet, funktionshinder och social utsatthet.  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops med handledning och eget praktiskt arbete. Därutöver krävs självstudier.

Huvudområde

Barn

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mats Andrén

Kursansvarig

Mats Andrén

Studierektor eller motsvarande

Mats Andrén

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Eftermiddagstid) HT 2019 v201944-202003 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Barn

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för sociologiska och antropologiska perspektiv på barns och ungdomars erfarenheter
- använda teoretiska kunskaper om barn och unga ur ett barndomssociologiskt perspektiv
- beskriva barns och ungas olika livsvillkor utifrån aspekter av till exempel etnicitet, genus, funktionshinder och social utsatthet
- demonstrera metodkunskaper och ett reflexivt förhållningssätt i att arbeta eller bedriva forskning med barn- och ungdomsperspektiv

Kursinnehåll

Kursen lyfter fram barn och unga som samhällsaktörer och behandlar barns och ungdomars samtida liv i Sverige. Speciell vikt kommer att läggas vid att de studerande skall utveckla sin förmåga att lyssna till barns och ungdomars röst i arbete eller forskning med barn och unga. Barns och ungas olika förutsättningar belyses, med speciell vikt på till exempel genus, etnicitet, funktionshinder och social utsatthet.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och eget praktiskt arbete. Därutöver krävs självstudier.

Examination

Kursen examineras via skriftligt individuellt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.    

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.