Vetenskapsteori för naturvetare, 7.5 hp (737G01)

Philosophy of Natural Science, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen innehåller: Vetenskapshistorisk orientering. Metodologiska riktningar som rationalism, empirism, positivism och falsifikationism. Centrala vetenskapsteoretiska begrepp. Problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och rationalitet. Teknikfilosofiska frågeställningar om den tekniska forskningens syfte och metoder. Kopplingen till grundforskning. Teknologins rationalitet; teknologisk autonomi versus teknikpluralism och användarstyrning. Forskningsetisk orientering. Kursen går helt via nätet.

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Martin Berzell, Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

  • 60 hp godkända, i något naturvetenskapligt ämne (teknik, naturvetenskap eller medicin) eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa förtrogenhet med problem och metoder inom vetenskapsteorin, samt redogöra för viktiga vetenskaps- och teknikfilosofiska skolbildningar,
- demonstrera fördjupad förståelsen för naturvetenskaplig och teknisk forskning,
- redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska problem och metoder,
- redogöra för centrala filosofiska problem inom teknologin, samt självständigt och kritiskt diskutera dessa problem och lösningsförslag.

Kursinnehåll

Kursen innehåller:
- Vetenskapshistorisk orientering
- Metodologiska riktningar som rationalism, empirism, positivism och falsifikationism
- Centrala vetenskapsteoretiska begrepp
- Problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och metoder
- Teknikfilosofiska frågeställningar om den tekniska forskningens syfte och metoder, och dess koppling till grundforskning
- Teknologins rationalitet; teknologisk autonomi versus teknikpluralism och användarstyrning
- Forskningsetisk orientering

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är helt och hållet nätbaserad och sker med hjälp av OH-bilder, ljudfiler, instuderingsfrågor, samt diskussionsforum i en elektronisk utbildningsplattform.

Examination

Examination sker genom hemuppgift och skriftlig hemtentamen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se