Vetenskapsteori för medicinare, 7.5 hp (737G07)

Philosophy of Science for the Medical Sciences, 7.5 credits

Kursbeskrivning

De medicinska vetenskaperna spänner metodmässigt över ett vitt fält, från naturvetenskaperna till humaniora och samhällsvetenskap. Därmed måste medicinare ha en god överblick över metodfrågor för dessa olika vetenskaper.

Kursen tar upp dels generella vetenskapsteoretiska frågor, dels sådana frågor som är specifika för de medicinska vetenskaperna. Kursen kommer också att behandla forskningsetiska problem.

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Martin Berzell, Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Martin Berzell

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2021 v202134-202203 Svenska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • 60 hp godkända i något medicinskt ämne eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redovisa problem och metoder inom vetenskapsteori,
- redogöra för viktiga vetenskapsteoretiska skolbildningar,
- diskutera och analysera vetenskapsteoretiska problems relevans inom medicinsk forskning,
- redogöra för centrala vetenskapsteoretiska problem inom den medicinska forskningen,
- självständigt och kritiskt diskutera vetenskapsteoretiska problem och värdera lösningsförslag.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en vetenskapshistorisk och forskningsetisk orientering och tar upp metodologiska riktningar som rationalism, empirism, positivism och falsifikationism. Kursen behandlar också centrala vetenskapsteoretiska begrepp och problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och metoder. Vetenskapsteoretiska problem kring epidemiologiska studier och användning av stora datamängder tas också upp i kursen, samt vetenskapsteoretiska problem inom socialmedicinsk forskning. Kursen behandlar också frågeställningar om den tillämpade och kliniska medicinska forskningens syfte och metoder, och dess koppling till grundforskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är en nätbaserad distanskurs och undervisning sker via en nätbaserad utbildningsplattform. Utöver detta ska den studerande bedriva självständiga studier.

Examination

Examination sker individuellt genom skriftlig hemuppgift och skriftlig hemtentamen. Detaljerad information finns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

UPG1 Skriftliga inlämningsuppgifter U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se