Medier, kommunikation och offentlighet, 7.5 hp (738G11)

Media, Communication and the Public Sphere, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Denna kurs behandlar massmediernas roll i det offentliga samtalet och massmediernas relation till politik, utbildning och vetenskap. Kursen ger en historisk bakgrund till det offentliga samtalets framväxt och betydelse samt introducerar teoretiska perspektiv på medier, demokrati och politiska processer. Kursen vänder sig till såväl blivande som praktiserande lärare, informatörer, journalister och andra som har är intresserade av frågor om makt och offentlighet och som vill öka sin kritiska mediekompetens.  

Huvudområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Christian Svensson Limsjö

Kursansvarig

Christian Svensson Limsjö

Studierektor eller motsvarande

Christian Svensson Limsjö

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202009-202013 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för massmediernas politiska och demokratiska funktioner och roller historiskt och i det samtida samhället,
- redogöra för aktuella teorier och aktuell forskning som rör massmedierna i relation till offentlighet/demokrati,
- reflektera kring det medievetenskapliga kunskapsområdet,
- diskutera hur egna värderingar och ställningstaganden påverkar bedömningar av massmediala frågeställningar.

Kursinnehåll

Denna kurs behandlar massmediernas roll i det offentliga samtalet och massmediernas relation till politik, utbildning och vetenskap. Kursen ger en historisk bakgrund till det offentliga samtalets framväxt och betydelse samt introducerar teoretiska perspektiv på medier, demokrati och politiska processer. Kursen vänder sig till såväl blivande som praktiserande lärare, informatörer, journalister och andra som är intresserade av frågor om makt och offentlighet och som vill öka sin kritiska mediekompetens.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Studenterna förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter.

Examination

Examinationen sker löpande vid obligatoriska seminarier och skriftliga hemtentamen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se