Mediernas språk och innehåll, 15 hp (738G25)

The Language and Contents of Media, 15 credits

Kursbeskrivning

Kursen är inriktad på förståelse för kommunikativa processer i massmedierna och för skillnader och likheter mellan olika genrer av talad och skriven kommunikation. Mer specifikt innehåller kursen en genomgång av några av de vanligaste analysmetoderna för att undersöka och tolka mediernas språk och innehåll. I delkursen behandlas kvantitativ innehållsanalys, text- och diskursanalys, bildanalys, samtalsanalys, berättelseanalys och retorikanalys. Centralt är studenternas egen skriftliga produktion samt deras kritiska granskning av egna och andras texter. Kursen är identisk med delkurs 2 i Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2 och undervisningen är samordnad med denna kurs.

Huvudområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Christian Svensson Limsjö

Kursansvarig

Christian Svensson Limsjö

Studierektor eller motsvarande

Christian Svensson Limsjö

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201944-202003 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för och använda de vanligaste analysmetoderna för att studera mediernas språk och innehåll
  • kritiskt granska det medievetenskapliga kunskapsområdet,
  • redogöra för hur egna värderingar och ställningstaganden på verkar bedömningar av massmediala frågeställningar.

Kursinnehåll

Kursen är inriktad på förståelse för kommunikativa processer i massmedierna och för skillnader och likheter mellan olika genrer av talad och skriven kommunikation. Mer specifikt innehåller kursen en genomgång av några av de vanligaste analysmetoderna för att undersöka och tolka mediernas språk och innehåll. I delkursen behandlas kvantitativ innehållsanalys, text- och diskursanalys, bildanalys, samtalsanalys, berättelseanalys och retorikanalys. Tonvikten ligger på metodernas tillämpning. Centralt är studenternas egen skriftliga produktion samt deras kritiska granskning av egna och andras texter. Kursen är identisk med delkurs 2 i Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2 och undervisningen är samordnad med denna kurs.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Studenterna förbereder sig individuellt och i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika seminarieuppgifter.

Examination

Examinationen sker löpande vid obligatoriska seminarier och skriftlig hemtentamen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
MSOI Examination U, G, VG 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se