Retorik: Att skriva, 7.5 hp (738G27)

Written Rhetoric, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Retorik: Att skriva syftar till att de studerande ska öka sin förmåga att producera och analysera sakprosetexter ur språkligt och innehållsligt perspektiv. Kursen innehåller övningar i skriftlig framställnig av texter inom olika genrer. 

Kursen förutsätter att studenten har tillgång till dator.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Maria Thunborg

Kursansvarig

Maria Thunborg

Studierektor eller motsvarande

Ulrika Örtenberg

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Elin Elwin, administratör

Gunilla Christiansen, studievägledare

Kostas Mitropoulos, international coordinator

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202143 Svenska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202143 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • inom givna tidsramar skriva texter i olika genrer
  • tillämpa grundläggande normer inom svenska skrivregler
  • uttrycka sig retoriskt på ett mottagaranpassat och välstrukturerat sätt i olika skriftliga genrer
  • analysera skriven sakprosatext utifrån ett retoriskt och normativt perspektiv
  • utifrån givna kriterier beskriva och kritiskt reflektera över hur sakprosatexter kan konstrueras retoriskt och påverka mottagaren
  • med utgångspunkt i retoriska modeller och enligt givna kriterier ge konstruktiv återkoppling

Kursinnehåll

I kursen behandlas retorikens grunder med fokus på skrivande. Med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur och aktuell forskning introduceras grundläggande retoriska begrepp och olika skriftliga genrer. Kursens huvudfokus är analys och tillämpning av retoriska strukturer liksom språk- och textnormer i förhållande till olika genrekrav. I kursen behandlas också grunder i och tillämpning av återkoppling på texter på olika nivåer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består föreläsningar, seminarier och gruppövningar. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom

  • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  • muntlig uppgift, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i övningar, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande högskolepoängen. 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

UPG1 Skriftlig inlämningsuppgift 1 U, G, VG 1 hp
UPG2 Skriftlig inlämningsuppgift 2 U, G, VG 1 hp
UPG3 Skriftlig inlämningsuppgift 3 U, G, VG 1 hp
UPG4 Skriftlig inlämningsuppgift 4 U, G, VG 1 hp
UPG5 Muntlig uppgift U, G, VG 1 hp
UPG6 Analys U, G, VG 1 hp
ÅTER Muntlig och skriftlig återkoppling, samt revidering U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se