Retorik: Att skriva, 7.5 hp (738G27)

Rhetoric: To write, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Retorik: Att skriva syftar till att de studerande ska öka sin förmåga att producera och analysera sakprosetexter ur språkligt och innehållsligt perspektiv. Kursen innehåller övningar i skriftlig framställnig av texter inom olika genrer. 

Kursen förutsätter att studenten har tillgång till dator.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Maria Thunborg

Kursansvarig

Maria Thunborg

Studierektor eller motsvarande

Ulrika Örtenberg

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Eftermiddagstid) VT 2021 v202104-202113 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för hur sakprosetexter kan skrivas, konstrueras, granskas och värderas
  • analysera skriven sakprosetext utfrån ett normativt och konstruktivt perspektiv
  • skriva texter inom olika genrer
  • redogöra för grundläggande normer i svenska skrivregler
  • ge återkoppling till varandra på ett professionellt sätt

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande skriftlig framställning, samt skrivande inom olika genrer. Kursens fokus är övningar i att tillämpa språk- och textnormer och anpassning till olika genrekrav. Kursen innehåller också övningar i att ge återkoppling på texter på olika nivåer. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i återkopplingsmoment, betygsskala: UV

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se