Retorik: Att skriva, 7.5 hp (738G27)

Written Rhetoric, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Retorik – att skriva är en grundkurs i skrivande med ett retoriskt perspektiv. I kursen får du prova på att skriva texter inom olika genrer med hjälp av retoriska grepp och språkråd. Kursen varvar föreläsningar och arbete med texter. I mindre grupper läser och diskuterar du och dina medstudenter varandras texter. En viktig del av kursen är att använda läsarnas återkoppling för att utveckla ditt skrivande. Vad uppskattar dina läsare med texten? Hur kan din text bli effektiv och budskapet tydligt? Retorik – att skriva vänder sig till dig som vill utveckla ditt skrivande, lite utanför det formella skrivandet och utforska andra typer av texter. Kursen passar dig som gillar att skriva eller vill bli bättre på att formulera dig i text inför kommande studier eller arbete.

Huvudområde

Svenska språket

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Maria Thunborg

Kursansvarig

Maria Thunborg

Studierektor eller motsvarande

Ulrika Örtenberg

Kontaktinformation

Gunilla Christiansen, Studievägledare

Kostas Mitropoulos, international coordinato

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202213 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • inom givna tidsramar skriva texter i olika genrer
  • tillämpa grundläggande normer inom svenska skrivregler
  • uttrycka sig retoriskt på ett mottagaranpassat och välstrukturerat sätt i olika skriftliga genrer
  • analysera skriven sakprosatext utifrån ett retoriskt och normativt perspektiv
  • utifrån givna kriterier beskriva och kritiskt reflektera över hur sakprosatexter kan konstrueras retoriskt och påverka mottagaren
  • med utgångspunkt i retoriska modeller och enligt givna kriterier ge konstruktiv återkoppling

Kursinnehåll

I kursen behandlas retorikens grunder med fokus på skrivande. Med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur och aktuell forskning introduceras grundläggande retoriska begrepp och olika skriftliga genrer. Kursens huvudfokus är analys och tillämpning av retoriska strukturer liksom språk- och textnormer i förhållande till olika genrekrav. I kursen behandlas också grunder i och tillämpning av återkoppling på texter på olika nivåer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består föreläsningar, seminarier och gruppövningar. 

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom

  • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
  • muntlig uppgift, betygsskala: UV
  • aktivt deltagande i övningar, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande högskolepoängen. 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

UPG1 Skriftlig inlämningsuppgift 1 U, G, VG 1 hp
UPG2 Skriftlig inlämningsuppgift 2 U, G, VG 1 hp
UPG3 Skriftlig inlämningsuppgift 3 U, G, VG 1 hp
UPG4 Skriftlig inlämningsuppgift 4 U, G, VG 1 hp
UPG5 Muntlig uppgift U, G, VG 1 hp
UPG6 Analys U, G, VG 1 hp
ÅTER Muntlig och skriftlig återkoppling, samt revidering U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se