Medie- och kulturproduktion, 30 hp (739A17)

Media- and Culture Production, 30 credits

Kursbeskrivning

Dagens medie- och kulturvärld ställer krav på mobilitet, bredd och djup men ger också möjlighet till deltagande, förnyelse och kvalitativ utveckling. Vill du utveckla din kompetens inom medieproduktion och öka ditt kunnande om hur medie- och kultursektorn utvecklas är det här kursen för dig.

Kursens huvudarbete är en handledd individuell produktion där du fördjupar dig inom podcast, ljudkultur, kulturproduktion, dokumentärfilm- eller utställningsmediet. Inte minst viktig är den integration som sker mellan den egna produktionen och tre teoretiska fördjupningar:

 • Medie- och kulturlandskapets villkor, historia, strategier och politik.
 • Teori och metod inom ämnet Kultur och mediegestaltning som fördjupar ämnet för din produktion.   
 • Kulturbranschens identiteter, roller och karriärvägar. Vad innebär det att vara producent, konstnär och upphovsperson? Inom detta teoretiska block får du också kunskap om forskning och debatt om arbetsvillkor för kulturarbete liksom frågor om lika villkor, genus och mångkulturalitet.

Kursen vidareutvecklar din förmåga att skapa, gestalta och analysera samtida medie- och kulturproduktioner och dess villkor inom en tvärmedial, förnyande och samtida produktionskontext.

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Konstantin Economou

Kursansvarig

Konstantin Economou

Kontaktinformation

Ulrika Sund, Administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202223 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • 160 hp i huvudområdet kultur och mediegestaltning eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:  

 • redogöra för hur produktioner inom medier och kultur påverkas av samhällskontext och förändringar i denna
 • beskriva historiska förändringar av roller, professioner, identiteter och karriärvägar för medie- och kulturproducenter
 • tillämpa och syntetisera vetenskapliga metoder i en fallstudie
 • kritiskt reflektera kring olika tillämpningar av etik och källkritik i medie- och kulturproduktioner
 • självständigt integrera vetenskapligt teoretiskt och empiriskt stoff i en gestaltningsprocess
 • kritiskt bedöma konceptutveckling och presentation av en utvecklad produktion
 • tillämpa och utveckla IT-baserad produktionsteknik inom såväl linjära som icke-linjära gestaltningsformer
 • utifrån en teoretiskt informerad problemställning genomföra sökningar och värderingar av innehåll
 • självständigt identifiera, utveckla samt fullgöra ett projekt inom givna tidsramar
 • integrera och strukturera innehåll med ett rumsligt koncept och digital inspelning, redigering och spridning

Kursinnehåll

I kursen behandlas villkoren för samtida medie- och kulturproduktion samt de funktioner, former och roller som genomsyrar samtida medie-och kulturproduktion. Vidare skapas en medie- eller kulturproduktion i form av gestaltning och förmedling av ett innehåll av fakta eller fiktion med hjälp av IT-baserad medieproduktion av ljud, bild och/eller rum.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar, visningar, studiebesök, workshops och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom:

 • skriftliga kunskapsöversikter, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • skriftlig och muntlig redovisning, betygsskala: UG
 • presentation av en produktion, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på presentation av produktionen.


Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Bjurström, Erling, Fredriksson, Martin, Möller, Per, (2013) Den nya kulturekonomin : kreativ ekonomi, kulturellt entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping. Norrköping : Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

ISBN: 9789175194882,1402876X,1402876X

(Främst sid 68-101, finns på Lisam)

Engström, Roffen, Odencrants, Ulf, (2003) Marknadsföring för kulturarbetare : [personlig försäljning, affärsidé, kundvård, att ta betalt, frilansare] 3. uppl. Näsviken : Björn Lundén information, 2003

ISBN: 9170272824,9789170272820

Lindfors, Elisabeth, (2005) Marknadsföring i konstföretag : en balansakt mellan konstnären och konstföretagaren. Lund : Studentlitteratur,

ISBN: 9144034792

(Kap 1 och 11, finns på Lisam)

Lööw, Monica, Mooij-Lindman, Mireille, (2009) Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt. fjärde upplagan Malmö : Liber,

ISBN: 9789147089826

(Alternativ till text om projekthantering kan läsas)

Nilsson, Sven, (2003) Kulturens nya vägar : kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. Malmö : Polyvalent,

ISBN: 9189200411

(Främst kap 2 och 3, finns på Lisam)

Rollof, Jan, (2001) Kreativitet inom forskning, kultur och näringsliv : 21 dialoger. Stockholm : Ekerlid,

ISBN: 9189617002

Sahlin, Nils-Eric, (2001) Kreativitetens filosofi. Nora : Nya Doxa, 2001

ISBN: 915780382X

Artiklar

Svante Beckman and Sten Månsson, Problemanalys och Kulturstatistik, Linköping: Sörlins Förlag, 2008 KulturSverige 2009

(2 korta artiklar finns på Lisam, Makten över Kulturpolitiken och Kulturens ekonomisering)

Övrigt

Tidskriften Fronesis nr 31. Kultur och politik

(Utdrag finns på Lisam)

Kompletterande litteratur

Böcker

Blomberg, Jesper, (2003) Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik. 1. uppl. Malmö : Liber ekonomi, 2003

ISBN: 9147072342,9789147072347

Fleischer, Rasmus, (2012) Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925-2000. Stockholm : Ink,

ISBN: 9789197846943

Gemzöe, Lena, Lindgren, Anne-Li, Fornäs, Johan, (2006) Två kulturstäder : kultur och politik på lokala arenor. [Norrköping] : Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings univ.,

ISBN: 918552347X,1402876X

Lundberg, Dan, Malm, Krister, Ronström, Owe, Ahlbom Sundqvist, Ann, (2000) Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap. Hedemora : Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond,

ISBN: 9178443229,03475158

Övrigt

Litteraturlistan uppdaterad: 2021-06-22
EXA1 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA2 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA3 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA5 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se