Kulturproduktion och samverkan, grundnivå, 30 hp (739G37)

Cultural Production and Cooperation, 30 credits

Kursbeskrivning

Är du redo att ta ett nytt kliv i rollen som kultur- och medieproducent? Oavsett om du gjort tio produktioner tidigare, eller om det här är din första, kommer kursen ”Kulturproduktion och samverkan” att utveckla din kompetens som kulturproducent.

Hur?

Det kan vi inte svara exakt på i nuläget. Kursen är nämligen en egen produktionsprocess som formas av kursdeltagarna i samarbete med kulturproducenter och forskare. Med samma villkor som gäller i kultur- och mediebranchen, arbetar ni tillsammans i en riktig produktion som möter publik.

Medieproducentens alla verktyg

Det vi är säkra på, det är att vi erbjuder en kreativ miljö där forskning, utbildning och konstnärskap möts. Vi lär dig teorierna och hantverket. Vi erbjuder ett producentsammanhang där du kan pröva olika roller som research, innehållsproduktion, textproduktion, konceptutveckling, planering, marknadsföring, gestaltning, formgivning samt praktisk och teknisk produktion.

Samarbeten med branschen

KSM samarbetar med några av Östergötlands största kulturscener och genom direktkontakten med branschen kan våra studenter hitta karriärvägar och visa upp vad de kan. Möjliga samarbeten kan vara med bland andra Arbetets Museum, migrations- och etnicitetsforskare, Norrköpings Visualiseringscenter, Interactive Institute, men också producenter inom dokumentärfilm, utställningsproduktion, journalistik, samhälls- och stadsplanering är möjliga partners.

Den här kursen handlar om att utveckla och genomföra kulturproduktioner.
produktion.

 • Research och samverkan
 • Produktion och gestaltning
 • Offentliggörande och dokumentation

Vem är du?

Kursen riktar sig till dig som redan har en teoretisk kunskapsbakgrund i kultur-, medie- och teknikinriktade ämnen och som vill komplettera denna med konkreta projekt som möter en publik. Eller så har du tidigare erfarenheter av kultur- och medieproduktion och vill skaffa nya kunskaper och erfarenheter som är gångbara inom ett brett fält av verksamheter.

Att kursen går på halvfart ger möjlighet att kombinera med andra studier eller arbete. Kursen är schemalagd ca en dag i veckan.

---

Kursen ges på både grund- och avancerad nivå. De båda kurserna samläser och du söker den kurs du har behörighet för. Den avancerade kursen är alltså inte en fortsättnings-/påbyggnadskurs på grundkursen.

Om du ansöker till kurs på andra meriter än akademiska poäng så ange i din ansökan att bedömning ska ske på reell kompetens. Ladda också upp arbetsintyg mm på ditt konto på antagning.se så går bedömningen snabbare. Detta gäller dig som tex har arbetsmeriter eller andra typer av utbildningar.

https://www.antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-som-gatt/en-annan-vag

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Konstantin Economou

Kursansvarig

Konstantin Economou

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201934-202023 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

60 hp godkända inom humanistiska, samhällsvetenskapliga, konstnärliga eller it-/medietekniskt orienterade ämnen eller motsvarande, alternativt 12 månaders dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst halvtid inom kultur/information/medier/konst/konsthantverk, samt godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • tillämpa och utveckla användningssätt för it-baserad produktionsteknik inom såväl linjära som icke-linjära gestaltningsformer
 • utnyttja nya möjligheter till exempelvis tvärmediala produktioner som digitaliseringen av produktionstekniken och sammansmältningen mellan medier och IT har öppnat
 • ha erfarenhet av kultur- och medieproducerande verksamhet samt att arbeta utifrån ett tydligt formulerat produktionstekniskt baserat gestaltningskoncept
 • förstå relationen mellan innehållsligt perspektiv, form och gestaltningsaspekter samt offentliggörande och publik kontakt.
 • förstå hur kunskap genereras och formleras i skärningspunkten mellan vetenskaplig och gestaltande kunskap
 • uppvisa kunskaps- och gestaltningsteoretiska insikter samt förmåga till produktion inom digitala audio-/film-/rumsliga medier.
 • arbeta inom olika gestaltningsformer och här kunna utnyttja de nya möjligheter till exempelvis tvärmediala produktioner som digitaliseringen av produktionstekniken och sammansmältningen mellan medier och IT har öppnat.
 • arbeta med samarbetspartners, andra t ex producenter, curatorer och forskare eller mot en presenterande publik institution
 • tillsammans med andra projektdeltagare genomföra del av ett kvalificerat vetenskapligt/medialt undersöknings- och gestaltningsprojekt utifrån en tydlig roll baserad på tidigare kunskapsbakgrund.
 • delta i en kunskaps- och gestaltningsprocess i samspel med forskare, kultur och medieproducenter och publika kanaler/institutioner.
 • arbeta med ett större digitalt baserat gestaltnings/produktionsprojekt under en längre period
 • diskutera och formulera sig runt ett pågående och avsluta ett sådant projekt.
 • förstå och förhålla sig till problem och konflikt.
 •  bemästra logistiska och resursmässiga förutsättningar och lösningar för projektet

Kursinnehåll

Kursen är laborativ och betonar växelspelet och tvärbelysningen mellan å ena sidan gestaltning inom kommunikativa och interaktiva medier som en tekniskt underbyggd, skapande och konstnärlig process och å andra sidan undersökande arbete utifrån kultur-, samhälls- och medieteoretiska aspekter. Medialt ligger fokus på interaktiva och kommunikativa medier, dvs. IT- baserade auditiva, visuella och rumsliga medier. Inom ett tvärmedialt arbetssätt, där digital produktionsteknik utgör den tekniska plattformen för gestaltningsformer som på olika sätt inbegriper virtuella rum, rörliga bilder, ljud, text och stillbild, förankras gestaltningsarbetet i tekniskt, konstnärligt, design- och produktionsmässigt grundade kunskapstraditioner. I studiet är gestaltning och produktion förankrat i en samverkanskontext i förhållande till externa, publika och mediala kulturinstitutioner och aktörer, samt till forskningsaktörer som behandlar de för kursen relevanta vetenskapliga perspektiven. Kursen fokuserar också skapandet, upprätthållandet och formerandet av olika kunskaper, teoretiska, gestaltande och tekniska, och växelspelet mellan dessa i produktionsprocessen. Studenten arbetar inom ett projekt under kursens gång som integrerar ett tekniskt gestaltande med ett koncept och innehållsarbete som sker i samverkan med forskning och med externa kulturaktörer. Studenten kommer således ingå i en produktionsprocess som syftar till publicering/offentliggörande för publik. Studenten utvecklar en roll inom ramen för produktionen, som formuleras och avgränsas beroende på tidigare kompetenser och förkunskaper och som anpassas till det aktuella projektets inriktning. Möjliga roller är

 • deltagande i produktionsteam för innehållsproduktion.
 • producentroll i spännvidden mellan innehållsproduktion, teknisk produktion och gestaltning, konceptbeskrivning, formgivning, marknadsföring.

Huvuddelen av arbetet sker i samverkan där studenten planerar sin tid och utvecklar projektet och dess presentation tillsammans med samverkanspartners. Kursens arbetsformer innefattar redovisning och gestaltning av kunskapsinnehåll i ett flertal digitala, audiovisuella och rumsligt gestaltande tekniker. Detta innefattar att utifrån en egen kunskapsbakgrund och rollval kunna delta i produktion av kunskapsinnehåll; gestaltning och förmedling av sådant innehåll via deltagande i idéutveckling och genomförande till färdiga produktioner. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom ramen för en produktion i samverkan med externa partners inom kultur- och mediefältet. Undervisningen sker främst i form av handledning men stöds också genom seminarier, föreläsningar, workshops, och laborationer. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika konstellationer. Kursen indelas i fyra delar:

Pilotgestaltning, 7,5 hp.
Forskningsbaserat innehåll och idéutvecklig samt dess tekniska gestaltning/konceptualisering

Gestaltningens praktiska och tekniska utformning, 7,5 hp.
Gestaltningsteknik med inriktning mot frågor om medieteknik, kommunikation, form och publik interaktion.

Genomförande och produktion, 7,5 hp.
Tekniskt, rumsligt, audiovisuellt produktionsarbete

Publikmöte, marknadsföring, teknisk dokumentation, 7,5 hp. 

Examination

Examinationen omfattar studentens mediala arbete utifrån dennes roll och en bedömning av projektarbetet som helhetsprocess. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXA1 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA2 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA3 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA4 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se