Utställningen - teori, praktik och gestaltning, grundkurs, 30 hp (739G38)

The exhibition - Theory, Practice and Interpretation, 30 credits

Kursbeskrivning

Vad har butikens placering av nagellacken, ett lands manifestation av sin historia och aktivistens protest i gaturummet gemensamt? Jo, utställningsmediet. 

Som utställningsproducent möter du nya utmaningar när kuriosakabinettets samlingar byts ut mot dagens interaktiva möjligheter. I dag är utställningen närvarande överallt: som rörelser och motrörelser, som institutioner och interventioner. De kan vara kommersiella och ideella, konstnärliga och pedagogiska.

I dessa rum är din berättelse viktig, men lika viktigt är det att möta publiken som en aktiv aktör i den kollektiva upplevelsen av berättelser och platser.

Kursen ”Utställningen – teori, praktik och gestaltning” handlar om innehållsdrivet berättande där du aktivt använder dig av den rumsliga gestaltningens möjligheter: plats, ljud, ljus, föremål, text och bilder.

Innehåll och form ger nya tolkningar. 1+1 blir minst 3.

I den här kursen jobbar du med ett eget utställningsprojekt, samtidigt
produktionsförhållanden.

Du kommer att undersöka utställnings­mediets möjligheter att delta i samhällsdebatten och hur du kan kommunicera med din publik. Och hur kan du påverka och driva opinion genom ditt projekt?

Kursen kopplar samman praktik, gestaltning och forskning. Koncept- och idéutveckling är centrala frågor och tillsammans granskar vi förutsättningarna för att skapa, utveckla och genomföra en utställningsproduktion.

Kursmoment

 • Utställningens roll och uppdrag 1 (7,5 hp)
 • De gestaltade rummen (7,5 hp)
 • Från glasmontern till digitala skärmar (7,5 hp)
 • Utställningens roll och uppdrag 2 (7,5 hp)

Vem är du?

Den här kursen riktar sig till dig som vill jobba med utställningar och som kanske har ett eget projekt du vill utveckla och genomföra. Eller så är du redan yrkesverksam och jobbar med utställningar, mässor och event och vill vidareutveckla din kompetens. Kanske är du konstnär och vill fördjupa dina kunskaper i utställningsmediet? Eller har en teoretisk bakgrund och vill komplettera din kunskap med en praktisk erfarenhet?

Studieformer

Dina studier utgår från det projekt du vill driva och den utveckling din idé tar genom de olika tematiker kursen behandlar. Undervisningen är baserad på seminarier och handledning. Som student förväntas du vara självständig med förmågan att driva och utveckla din projektidé. Examinationen består i en presentation av ett utställningsprojekt. Under kursen gång kommer ni att möta producenter, konstnärer och forskare med lång erfarenhet av utställningsmediet. Ni kommer också möta museer och andra verksamma i branschen.

Kursen är schemalagd ca en dag i veckan.

---

Kursen ges på både grund- och avancerad nivå. De båda kurserna samläser och du söker den kurs du har behörighet för. Den avancerade kursen är alltså inte en fortsättnings-/påbyggnadskurs på grundkursen.

Om du ansöker till kurs på andra meriter än akademiska poäng så ange i din ansökan att bedömning ska ske på reell kompetens. Ladda också upp arbetsintyg mm på ditt konto på antagning.se så går bedömningen snabbare. Detta gäller dig som tex har arbetsmeriter eller andra typer av utbildningar.

https://www.antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-som-gatt/en-annan-vag/

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Konstantin Economou

Kursansvarig

Konstantin Economou

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201934-202023 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

60 hp godkända inom humanistiska, samhällsvetenskapliga, konstnärliga eller it-/medietekniskt orienterade ämnen eller motsvarande, alternativt 12 månaders dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst halvtid inom kultur/information/medier/konst/konsthantverk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • uppvisa kompetens inom kultur och mediegestaltning med särskilt avseende på utställningsmediets premisser och kontext
 • tillämpa och utveckla it-baserad produktionsteknik inom såväl linjära som icke-linjära gestaltningsformer med avseende på utställningsproduktion
 • utnyttja de nya möjligheter till exempelvis tvärmediala produktioner som digitaliseringen av produktionstekniken och sammansmältningen mellan medier och IT har öppnat
 • demonstrera fördjupade färdigheter gällande konceptutveckling och presentation av en utvecklad utställningsproduktion
 • utnyttja teoretiskt och empiriskt stoff från vetenskapens kunskapsbibliotek samt vetenskapliga undersökningsmetoder
 • arbeta självständigt i projektform, utveckla kunnande, kreativitet och problemlösningsförmåga
 • redogöra för central problematik gällande utställningsverksamhet i förhållande till uppdragsgivare och målgrupper
 • redogöra för och kritiskt analysera utställningspraktikens kulturpolitiska och samhälleliga uppdrag
 • redogöra för en utställningsproduktions olika aspekter och faser samt syntetisera hur kunskapsproduktion, rumslig gestaltning och medieformer är delar i en producentkompetens,
 • redogöra för och kritiskt reflektera över och värdera utställningsproducentens yrkesroll och förhållningssätt i relation till andra yrkeskategorier och samhällelig kontext
 • uppvisa kunskaps- och gestaltningsteoretiska insikter samt fördjupad förmåga till idéutveckling och produktion inom digitala audio-/film-/rumsliga medier.

Kursinnehåll

Kursen kopplar samman praktik, gestaltning och forskning. De fyra delkurserna fokuserar på hur utställningar kan formulera och vidareutveckla teman. Koncept och idéutveckling är centralt. Utifrån olika nivåer och perspektiv granskas förutsättningar och villkor för arbetet att skapa, utveckla och genomföra en utställningsproduktion. En viktig del av kursen är att granska och analysera de olika påverkansmekanismer som formar arbetsprocessen och slutresultatet i produktionen av en utställning.

Kursen är förankrad i kompetenser hos utställningsproducenter, konstnärer, akademiska forskare och lärare. Den drivs i nära samarbete med museer och andra utställningsproducerande institutioner i framför allt Norrköping. Kursen innehåller övningar i tvärmedial gestaltning – rum, video, audio och digitala medier. Kursens fyra delkurser knyter alla samman frågor om hur utställningsproducenter och andra utställningsmakare formulerar och vidareutvecklar teman, idéer och koncept, den tekniska, rumsliga, mediala och organisatoriska realiseringen av dessa samt utställningsmediets samhälleliga och historiska kontexter och villkor. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras. Undervisningen sker främst i form av seminarier, föreläsningar, workshops, och laborationer. Utöver detta förväntas den studerande utöva självstudier.  

Examination

​Examinationen sker genom
- ett genomfört självständigt medialt projektarbete som presenteras i muntlig form med stöd av digitala medier samt en skriftlig presentation och reflektion där processen och resultatet analyseras utifrån de verktyg som kursen introducerat.
Projektet ventileras vid ett oppositionsseminarium
- kunskapsöversikter, rapporter och andra skriftliga inlämningsuppgifter;
- aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier samt i produktionsmoment och tillämpningsövningar.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Böcker

(2015) The International Handbooks of Museum Studies

ISBN: 1405198508,9781405198509

(Dean, David, K. "Planning for Success: Project Management for Museum Exhibitions." I Conal McCartyh (red.) s357-378)

Broms, Helene, Göransson, Anders, (2012) Kultur i rörelse : en historia om Riksutställningar och kulturpolitiken Stockholm : Atlas, 2012

ISBN: 9789173893565

(Valda delar)

Børrud Huseby, Hege, Cederholm, Pia, (2017) Museumsutstillinger : å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger Trondheim : Museumsforlaget, 2017

ISBN: 9788283050479

(Valda delar)

Forssberg, Anna Maria, Sennefelt, Karin, (2014) Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144089805

(Torell, U. "Grand tour bland tingen." s37-51)

Hyltén-Cavallius, Charlotte, Svanberg, Fredrik, (2016) Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare Lund : Nordic Academic Press, 2016

ISBN: 9789188168443

(Valda delar)

Malm, Magdalena, Wik, Annika, (2012) Imagining the audience : viewing positions in curatorial and artistic practice Stockholm : Art and Theory Publishing, 2012

ISBN: 9789197998550

Schreibman, Susan, Siemens, Ray, Unsworth, John, (2016) A new companion to digital humanities Chichester : John Wiley & Sons, 2016

ISBN: 9781118680643,9781118680599

(Kenderdine, S. "Embodiement, entanglement, and immersion in digital cultuar herigage." s22-41)

Kompletterande litteratur

Böcker

Hauptman, Katherine, Odebäck Näversköld, Kerstin, (2014) Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete Lund : Nordic Academic Press, 2014

ISBN: 9789187675058

Holmberg, Ingrid Martins, (2014) Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet Göteborg : Stockholm : Makadam, 2014

ISBN: 9789170611650

Webbsidor

Museerna & hbtq: en analys av hur museer och andra utställare kan belysa perspektiv rörande homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer. http://www.kur.se/Documents/Hbtq/MUSEERNA%20OCH%20HBTQ.pdf

(Finns tillgänglig som pdf

Museerna och mångfalden. En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige http://www.kulttuuriakaikille.fi/doc/undersokningar_och_rapporter/Museerna_och_mangfalden.pdf

(Finns tillgänglig som pdf)

EXA4 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA3 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA2 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA1 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se