Fördjupad metodologi och metod i etnicitets- och migrationsforskning, 7.5 hp (742A32)

Advanced methodology and methods in Ethnic and Migration Studies, 7.5 credits

Huvudområde

Etnicitet och migration

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Catrin Lundström

Kursansvarig

Catrin Lundström

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme 3 (HT 2020) v202046-202103 Engelska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6/B eller motsvarande
  (Undantag för svenska)
 • 37,5 hp godkända inom programmet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:
– redogöra för framträdande forskningstraditioner inom studiet av etnicitet och migration;
– analysera ett forskningsproblem inom etnicitets- och migrationsstudier genom tillämpning av adekvata metodologiska perspektiv och metoder; 
– förklara och underbygga valet av specifika metoder.

Kursinnehåll

På kursen ges fördjupad kunskap om ett eller flera metodologiska tillvägagångssätt inom studiet av migration och etniska relationer, bland annat genom att färdigställa ett utkast till en begränsad forskningsuppgift med fokus på metodval. Kursen ger därmed möjlighet till tillägnelse av det slags metodologiska insikt som fordras för att lösa krävande forskningsuppgifter med hjälp av adekvata metoder. I kursen problematiseras även förhållandet mellan metodologiska val och akademiskt skrivande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning ges i form av mindre seminarier med hög andel självständiga studier. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerade upplysningar om examinationen finns i studiehandboken. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXAM Examination EC 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se