Migration and Asylum Policy in the European Union, 7.5 hp (742A41)

Migration and Asylum Policy in the European Union, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The course examines the politics and policies of migration and asylum in the European Union, taking into consideration both contemporary developments and their historical antecedents. Students are acquainted with major scholarly debates in the field as well as with recent political developments around the so-called refugee crisis in the EU. The course places particular importance on the interplay between various areas of EU migration policy, including asylum, labour migration, irregular migration, border security and migrant integration policy. Students also familiarize with the crucial connections and conflicts between the different levels of migration and asylum governance in the EU.

Huvudområde

Etnicitet och migration

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Peo Hansen

Kursansvarig

Peo Hansen

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202014-202018 Engelska Norrköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202014-202018 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande. 

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för samt kritiskt granska den samtida och historiska utvecklingen av migrations- och asylpolitiken i den Europeiska unionen
- redogöra för och kritiskt granska kopplingarna och konflikterna mellan de olika policyområdena som tillsammans utgör EU:s asyl- och migrationspolitik
- demonstrera analytiska färdigheter med utgångspunkt i teoretiska och begreppsliga perspektiv med relevans för forskningen om migrations- och asylpolitik.

Kursinnehåll

I kursen behandlas migrations- och asylpolitiken i den Europeiska unionen, både avseende den samtida och den historiska utvecklingen. Studenterna utvecklar analytiska färdigheter med hjälp av olika centrala teoretiska och konceptuella verktyg. I kursen läggs särskild vikt vid studiet av relationerna mellan de olika policyområdena inom EU:s migrations och asylpolitik; här inbegrips bl.a. arbetskraftsmigration, irreguljär migration, gränsbevakning och annan migrationssäkerhet samt integrationspolitik. Studenterna undersöker även kopplingarna och konflikterna mellan migrationspolitikens olika styrningsnivåer i EU.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, föreläsningar och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination på kursen sker på genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXAM Individuell examintion EC 5 hp
GRU1 Gruppuppgift EC 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.