Kritiska metodologier inom studier av etnicitet och migration, 7.5 hp (742A45)

Critical Methodologies in Ethnic and Migration Studies, 7.5 credits

Kursbeskrivning

This course provides an introduction to methodology and research methods in the social sciences and humanities as applied in studies on ethnic relations, ethnic diversity, migration, discrimination, racism and social inclusion/exclusion. The course focuses, on the one hand on the methodological heterogeneity of the field. Four major methodological dichotomies are going to be presented – Objectivism vs relativism, Historical vs Positivist/Empirical methods, Engagement vs Neutrality, and Quantitative vs Qualitative research methods. On the other hand, focus is going to be on developing a basic method skills, through in-depth specialization in one or a few research methods in ethnic and migration studies, such as: text analysis, narrative analysis and ethnographic method.

Huvudområde

Etnicitet och migration

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Catrin Lundström

Kursansvarig

Catrin Lundström

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Anna Martin, Study Advisor

Gunilla Bygdén, administrator

Kostas Mitropoulos, international coordinator

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202151-202203 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande. 

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt granska olika metodologiska perspektiv och praktiska forskningsmetoder inom forskningsområdet Etnicitet och migration samt kritiskt reflektera över sambanden mellan teori och metod.
  • kritiskt reflektera över etiska dilemman, möjligheter och begränsningar med olika metodologiska ansatser.
  • utarbeta och presentera en skiss av en självständig vetenskaplig undersökning.

Kursinnehåll

I kursen studeras både olika metodologiska perspektiv och praktiska forskningsmetoder inom samhällsvetenskap och humaniora vilka tillämpas i studier om etniska relationer, etnisk mångfald, migration, diskriminering, rasism och social inkludering/exkludering. Kursen består av två delar.
I första delen kommer att behandlas fältets metodologiska heterogenitet, epistemologiska, etiska och praktiska möjligheter och begränsningar med olika metodologiska ansatser samt några grundläggande forskningsmetoder inom etniska och migrationsstudier, såsom: statistik och kvantitativ analys, etnografiska metoder, politisk analys, filmanalys, narrativ analys, diskursanalys och visuell analys.
I kursens andra del specialiserar sig studenten inom ett eller ett par metodologiska angreppssätt som är relevanta för studentens masteruppsats.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination på kursen sker genom seminariedeltagande, muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEM2 Seminarium presentation EC 3 hp
SEM1 Seminarium deltagande EC 1.5 hp
EXAM Uppsats EC 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se