Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning, 7.5 hp (745A53)

Theoretical perspectives on social problems and social vulnerability, 7.5 credits

Kursbeskrivning

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

I kursen fördjupas kunskaper om den vetenskapliga och teoretiska diskussionen kring sociala problem och social utsatthet i dagens samhälle. Analyser av aktuella sociala problem och dess konsekvenser för enskilda individer såväl som samhällets välfärdsutveckling i stort står i fokus för kursen. Individuellt väljer den studerande ett socialt problem och ett eller flera teoretiska perspektiv som denna självständigt fördjupar sig i. 

Huvudområde

Socialt arbete

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Dimitris Michailakis

Kursansvarig

Gunilla Petersson

Studierektor eller motsvarande

Gunilla Petersson

Kontaktinformation

Kursadminsitratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2022 v202214-202223 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Socionomexamen 210 hp
    eller
    Kandidatexamen 180 hp i huvudområde socialt arbete
    eller
    Kandidatexamen 180 hp i annat relevant huvudområde
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- syntetisera aktuell forskning och teoribildning kring sociala problem och social utsatthet.
- diskutera ur ett teoretiskt perspektiv ett aktuellt socialt problem och reflektera kring dess konsekvenser för så väl individens som samhällets välfärdsutveckling.
- identifiera, värdera de möjligheter och begränsningar som val av teoretiskt perspektiv kan innebära för analyser av socialt arbete.
- självständigt skriva, analysera och presentera en vetenskaplig text som på ett reflekterat sätt behandlar ett aktuellt socialt problem.

Kursinnehåll

I kursen fördjupas kunskaper om aktuell forskning och den teoretiska diskussionen kring sociala problem och social utsatthet i dagens samhälle. Analyser av aktuella sociala problem och dessas konsekvenser för så väl enskilda individers som samhällets välfärdsutveckling är i fokus för kursen. Individuellt väljer den studerande ett socialt problem och ett eller flera teoretiska perspektiv som denna självständigt fördjupar sig i.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är upplagd som en individuell läskurs med seminarier och gruppdiskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Bacchi, Carol Lee, (2009) Analysing policy : what's the problem represented to be? Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson, cop. 2009

ISBN: 9780733985751,0733985750

Dahlstedt, Magnus, (2018) Förortsdrömmar : Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering. Linköping : Linköping University

ISBN: 9789176853542

Electronic Press

Elias, Norbert & Scotson, John L. (2011), Etablerade och outsiders. 2. utök. och rev. uppl. Lund : Arkiv

ISBN: 9789179242305

Michailakis, Dimitris & Schirmer, Werner, (2017) Systemiska perspektiv på socialt arbete. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144115429

Artiklar

Ekholm, David & Dahlstedt, Magnus (2020), (Re)forming the inside/outside: on place as a governable domain through sports-based interventions Social Inclusion, 8(3): 177-186.
Michailakis, Dimitris & Schirmer, Werner (2014), Social work and social problems: A contribution from systems theory and constructionism International Journal of Social Welfare, 23:431-442.
Schirmer, W. & Michailakis, D. (2013), The Luhmannian approach to exclusion/inclusion and its relevance to social work Journal of Social Work 15(1):45-64)
Schirmer, Werner & Michailakis, Dimitris (2015), The lost Gemeinschaft: How people working with the elderly explain loneliness Journal of Aging Studies 33:1-10
Woodman, D. et al. (2015), Prophet of a New Modernity: Ulrich Beck’s Legacy for Sociology Journal of Sociology 51(4):1117-1131)
SEM7 Seminarie 1 U, G 1.5 hp
SEM8 Seminarie 2 U, G 1.5 hp
EXM3 Hemtentamen U, G, VG 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se