Att forska om välfärd och rättigheter, 7.5 hp (745A67)

Doing Research in the Field of Welfare and Rights, 7.5 credits

Kursbeskrivning

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

Kursen är en påbyggnadskurs inom välfärdsrätten. I kursen jämförs rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder för att studera välfärdsrätten. I kursen diskuteras välfärdsrättens användningsområden. Inom ramen för kursen problematiseras en rad olika centrala begrepp inom välfärdsrätten, såsom rättssäkerhet, makt, delaktighet, självständighet och icke-juridiska rättstillämpare.

Huvudområde

Socialt arbete

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anna Lundberg

Kursansvarig

Anna Lundberg

Studierektor eller motsvarande

Gunilla Petersson

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2021 v202114-202123 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

 • Socionomexamen 210 hp
  eller
  Kandidatexamen, 180 hp, i socialt arbete
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i annat relevant huvudområde
 • Godkända 15 hp i Välfärdsrätt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för välfärdsrätten som forskningsdisciplin.
 • jämföra, värdera och motivera relevanta teorier och vetenskapliga metoder med relevans för välfärdsrätten.
 • diskutera och analysera forskningsetiska frågor med relevans för välfärdsrättslig forskning.
 • kritiskt reflektera, analysera och redogöra för ämnesområdets utveckling nationellt och internationellt.
 • kritiskt reflektera över välfärdsrättens användningsområden.

Kursinnehåll

Kursen är en påbyggnadskurs inom välfärdsrätten. I kursen jämförs rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder för att studera välfärdsrätten. I kursen diskuteras välfärdsrättens användningsområden. Inom ramen för kursen problematiseras en rad olika centrala begrepp inom välfärdsrätten, såsom rättssäkerhet, makt, delaktighet, självständighet och icke-juridiska rättstillämpare.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier med skriftliga övningar och presentationer samt granskning av texter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • genomförande av skriftliga individuella uppgifter, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV

Slutbetyg grundar sig på den individuella skriftliga hemtentamen.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Bengtsson, Erik, (2020) Världens jämlikaste land? Lund : Arkiv förlag, 2020

ISBN: 9789179243371

Björk, Nina, (2020) Om man älskar frihet : tankar kring det politiska. [Stockholm] : Wahlström & Widstrand, [2020]

ISBN: 9789146236801

Bäckman, Therese, (2013) Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet : för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS. Stockholm : Jure, 2013

ISBN: 9789172235281

Till seminarium analys av akademiska texter (Avhandling)

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/33427/1/gupea_2077_33427_1.pdf

Dahlstrand, Karl, (2012) Kränkning och upprättelse : en rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Lund : Lunds universitet, 2012

ISBN: 9172673427,14037246

Till seminarium analys av akademiska texter (Avhandling)

https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/4296446/2521106.pdf

Dane, Louise, (2019) Den reglerade invandringen och barnets bästa : barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning. Stockholm : Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 2019

ISBN: 9789177977698,9789177977704

Till seminarium analys av akademiska texter (Avhandling). 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1343690&dswid=-706

Eneroth, Elisabeth (2014), (2014) Unga på hem för vård eller boende : om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård. Lund : Jure,

ISBN: 9789172235816

Till seminarium analys av akademiska texter (Avhandling).

Gruber, Sabine & Dahlstedt, Magnus, (2020) Metoder för forskning i socialt arbete : hur, var och varför? Första upplagan Malmö : Gleerups, [2020]

ISBN: 9789151101620

Kap. Aktivistisk forskning. s.209-224

Joormann, Martin. (2019), Legitimized Refugees: A Critical Investigation of Legitimacy Claims within the Precedents of Swedish Asylum Law

Till seminarium analys av akademiska texter (Avhandling). 

https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/62136551/Legitimized_Refugees_PhD_Thesis_Martin_Joormann.pdf

Kindström Dahlin, Moa (2014), (2014) Psykiatrirätt : intressen, rättigheter & principer. Stockholm : Jure

ISBN: 9789172235632

Till seminarium analys av akademiska texter (Avhandling).

Kristin Luker, Kristin Luker, (2008) Salsa Dancing Into the Social Sciences Harvard University Press

ISBN: 9780674031579,9780674040380

Lundberg, Anna, Spång, Mikael. (2016), (2016) Papperslösa och Hannah Arendts reflektion om rätten att ha rättigheter i Holgersson Helena, Maja Sager och Klara Öberg (red) Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Daidalos, 2016
Sveriges kommuner och landsting. (2017), Mot bättre beslut
Zanderin, Lars, (2004) Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i äldreomsorgen i fyra svenska kommuner : en rättssociologisk studi. Lund : Sociologiska institutionen, Univ.

ISBN: 9172671777,14037246

Till seminarium analys av akademiska texter (Avhandling).

Artiklar

Bjereld, Ulf, Marie Demker, and Jonas Hinnfors (1999), Problematiska problem? Om den vetenskapliga problemställningens plats i undervisning och forskning. Statsvetenskaplig tidskrift 102.4 (1999)
Black, Julia (2002), Critical reflections on regulation. Austl. J. Leg. Phil 27 (2002): 1.
Brännström, L., Gundenäs, H., Gustavsson, K. & Wennerhag, M (2004), Det dånar uti rättens krater. Fronesis (14-15), 6-14.
Eleveld, A. (2015), Claiming Care Rights as a Performative Act Law and Critique 2015, 26(1):83-100

Till seminarium analys av akademiska texter (Artikel).

Erikson, Robert (2003), Svensk välfärdsforskning. Socialvetenskaplig tidskrift (2003): 2-3.
Gustafsson, H. & Vinthagen, S. (2010) , Rättens rörelser och rörelsernas rätt Tidsskrift for Rettsvitenskap 4/5 2010
Quennerstedt, A. (2013). , Children’s rights research moving into the future–Challenges on the way forward The International Journal of Children's Rights 21(2), 233-247
Schiratzki, J. (2011). , Etik och samtycke i barnforskning. Förvaltningsrättslig Tidskrift 1, 131-146.
Schiratzki, Johanna (2017), Etik och samtycke i barnforskning Förvaltningsrättslig Tidskrift 1, 131-146. SKL (2017)
Smith, Dimity Kingsford (2002), What Is Regulation-A Reply to Julia Black. Austl. J. Leg. Phil. 27 (2002): 37.
Torp, E. (2014). , Forskningsetikens rättsliga reglering Förvaltningsrättslig Tidskrift (1), 191-206

Webbsidor

Uppsala universiet, Etiska riktlinjer vid forskning https://codex.uu.se

Övrigt

Lagrådets yttrande över en inkorporering av barnkonventionen. Publiceras på Lisam.

Kritikens läge. En intervju av Leila Brännström

Brännström, L., Johansson, A., Rider, S., & Rönnblom, M

Översyn av socialtjänstlagen

dir 2017:39; SOU 2016:19 s. 87-132 samt s. 349 -359

Kompletterande litteratur

Övrigt

Till detta tillkommer också referenslitteratur, listan publiceras i studiehandledningen

SEM1 Seminarium 1 U, G 0.5 hp
SEM2 Seminarium 2 U, G 0.5 hp
SEM3 Seminarium 3 U, G 0.5 hp
SEM4 Seminarium 4 U, G 0.5 hp
EXM1 Hemtentamen U, G, VG 5.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se