Socialpolitik och välfärdssamhället, 7.5 hp (745G48)

Social Policy and the Welfare Society, 7.5 credits

Huvudområde

Socialt arbete

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Dahlstedt

Kursansvarig

David Ekholm

Studierektor eller motsvarande

Gunilla Petersson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YSC Socionomprogrammet 1 (HT 2018) v201845-201849 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Socialt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Socionomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen kärvs att den särskilda behörigheten till Socionomprogrammet är uppfylld.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för centrala begrepp och teorier inom välfärd och socialpolitik
- visa förståelse för samspelet mellan politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden som bidrar till sociala problem och spänning i samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå
- beskriva den svenska välfärdsstatens historiska utveckling och framtida utmaningar
- använda kunskaper om socialpolitiska teorier och modeller
- relatera det skandinaviska välfärdssystemet till internationella välfärdssystem och välfärdsförhållanden
- reflektera över välfärdsutvecklingen för olika befolkningsgrupper ur ett mångfaldsperspektiv.

Kursinnehåll

I kursen behandlas teorier om och modeller av socialpolitiska och ekonomiska styrsystem. Särskild vikt läggs vid det sociala arbetets roll inom olika välfärdssystem och de konsekvenser som socialpolitikens utformning har för medborgare i allmänhet och medborgaren som klient och brukare. Vidare belyses den svenska välfärdsstatens historia, förändring och utmaningar. Här behandlas framförallt sociala, kulturella och ekonomiska samt politiska aspekter av välfärdssamhället och dess betydelse för socialt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar. Den studerande förbereder sig i grupp och individuellt inför undervisningen genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika uppgifter.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt skriftliga individuella uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
745G48 HT19 Socialpolitik och välfärdssamhälle, 7.5 hp (grundkurs) Obligatorisk litteratur Bengtsson, H. & Melke, A. (2014). Vår offentliga förvaltning. Malmö: Gleerups. Dahlstedt, M. (2009) Aktiveringens politik. Malmö: Liber. (Kap. 1, 2 & 7; finns tillgänglig på Lisam) Dahlstedt, M. & Ekholm, D. (2018). Den sociala exkluderingens mekanismer. I: Dahlstedt, M. (red). Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering (47-68). Linköping Studies in Social Work and Welfare 2018:3. Tillgänglig online: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1177390/FULLTEXT01.pdf Hartman, L. (red.) (2011). Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? Stockholm: SNS Förlag. (Kap 1 och 8) Tillgänglig online: http://www.sns.se/sites/default/files/konkurrensens_konsekvenser_pod_2.pdf Johansson, H. (2008). Socialpolitiska klassiker. Malmö: Liber. Lundh Nilsson, F. & Werner, E. (2019). Samhällsekonomi för socionomer. Malmö: Gleerups. Lundqvist, Å. & Roman, C. (2009). Politiska regleringar och akademisk diskurs. Svensk familjepolitik under 70 år. I: Fink, J & Lundqvist, Å (red.) Välfärd, genus och familj (89-114). Malmö: Liber. (särskild information kommer i studiehandledningen samt på kursintroduktionen). Sainsbury, D. (1999). Gender and Social-Democratic Welfare States. I: Sainsbury, D (red.) Gender and Welfare State Regimes (Kap. 3). Oxford: Oxford Scholarship Online. (finns tillgänglig på Lisam). Swärd, H; Edebalk, P-G. & Wadensjö, E. (2013) (red.). Vägar till välfärd: idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. Stockholm: Liber. Schierup, C-U., Krifors, K. & Slavnic, Z. (2013). Social exkludering – migration och social utsatthet. I: Dahlstedt, M. & Neergard, A. (red.) Migrationens och etnicitetens epok (230-260). Stockholm: Liber. (särskild information kommer i studiehandledningen samt på kursintroduktionen) Scheirup, C-U. & Ålund, A. (2011). The end of Swedish exceptionalism? Citizenship, neoliberalism and the politics of exclusion, Race & Class, 53 (1), 45-64. Wennemo, I. (2014). Det gemensamma. Om den svenska välfärdsmodellen. Stockholm: Premiss.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.