Projektledning, organisationsteori och arbetsmiljö, 7.5 hp (746G31)

Project Management, Organizational Theory and Occupational Health, 7.5 credits

Huvudområde

Miljövetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stina Backman

Kursansvarig

Stina Backman

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KMO Kandidatprogrammet i miljövetenskap 6 (VT 2020) v202019-202023 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är godkänd på de två första åren av miljövetarprogrammet (motsvarande). Dessutom skall kursen Verksamhetsförlag miljövetenskap och minst ytterligare två fördjupningskurser på miljövetarprogrammet vara genomgångna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för och använda metoder och verktyg för projektledning
  • beskriva och analyseras organisationsteoretiska aspekter av miljöarbete och projektledning
  • redogöra för och till viss del genomföra arbetsmiljöarbete.

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fokuserat kring arbetsförhållanden för praktiserande miljövetare. Projektformen för organisation av arbetet är därför en viktig del, liksom ledning av projektgrupper. Organisationsteoretiska grunder för verksamheter utgör ytterligare innehåll i kursen. I kursen behandlas också grunderna i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier och workshops, Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella muntliga presentationer och individuella skriftliga arbeten. För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i basgruppsmöten, seminarier och workshops.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken "övriga dokument" senast 4 veckor innan kursstart.

DEL1 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se