Strategisk miljöledning, 7.5 hp (746G32)

Strategic Environmental Management, 7.5 credits

Huvudområde

Miljövetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erik Glaas

Kursansvarig

Erik Glaas, Birgitta Rydhagen

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KMO Kandidatprogrammet i miljövetenskap 6 (VT 2020) v202004-202008 Svenska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har genomgått de två första åren av miljövetarprogrammet (motsvarande) och därvid uppnått minst 105hp. Kursen Miljövetenskap B1 30 hp (eller motsvarande) skall vara godkänd

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • beskriva och analysera olika strategier för organisationers miljöarbete
  • redogöra för och använda metoder och verktyg för miljöledning i organisationer
  • värdera olika organisationers miljöarbete såväl ur ett miljömässigt som ett organisatoriskt perspektiv
  • förklara och analysera viktiga faktorer för ett verkningsfullt miljöledningsarbete i organisationer.

Kursinnehåll

Kursens innehåll utgörs av metoder och verktyg för organisationers miljöarbete. Viktiga delar är mätning av miljöprestanda, standardiserade miljöledningssystem och miljöstrategier. I detta sammanhang behandlas också organisatoriska förutsättningar för en effektiv miljöledning.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i basgrupp, föreläsningar, seminarier och projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras dels genom muntliga och skriftliga arbeten, så som projektrapport och individuella uppgifter, och dels genom bedömning av aktivt deltagande i projekt och basgrupparbete. Aktivt deltagande krävs också vid presentation av projektarbete samt kursens slutseminarium.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken "övriga dokument" senast 4 veckor innan kursstart

DEL1 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se