Miljöövervakning, 7.5 hp (746G47)

Environmental Monitoring, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The aim of the course is to develop skills to create environmental monitoring programs , perform statistical analyses of environmental data, use mathematical modelling as a tool for analysing and interpreting environmental data and to present the strengths and weaknesses of different data analysis methods. The course content is designed to adequately develop environmental monitoring programs needed for environmental management. The course also includes methods for analysing and presenting environmental monitoring data.

Huvudområde

Miljövetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Alex Enrich Prast

Kursansvarig

Alex Enrich Prast

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Konstantinos Mitropoulos

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202149-202203 Engelska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

  • Godkända kurser 60hp i miljövetenskap eller motsvarande
  • Engelska 6
    (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna;
- utforma ett relevant miljöövervakningsprogram
- genomföra statistiska analyser av miljödata
- nyttja matematisk modellering som verktyg för analys och tolkning av miljödata
- redogöra för styrkor och svagheter med olika sätt att analysera data.

Kursinnehåll

Kursen innehåll utgörs av adekvat utformning av miljöövervakningsprogram för att ta fram det faktaunderlag som behövs i miljöarbetet. Dessutom innehåller kursen metoder för att analysera och presentera de data som är resultatet av miljöövervakningen.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i grupp, föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer. Ytterligare resurstillfällen kan anordnas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen kommer vid behov att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken övriga dokument 8 veckor innan kursstart.

DEL1 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se