Praktik inom miljövetenskap, 7.5 hp (746G53)

Practising Environmental Science, 7.5 credits

Huvudområde

Miljövetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stina Backman

Kursansvarig

Stina Backman
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KMO Kandidatprogrammet i miljövetenskap 5 (HT 2017) v201749-201803 Svenska Norrköping o/v
F7KMO Kandidatprogrammet i miljövetenskap 5 (HT 2017) v201739-201743 Svenska Norrköping o/v
F7KMO Kandidatprogrammet i miljövetenskap 5 (HT 2017) v201744-201748 Svenska Norrköping o/v
F7KMO Kandidatprogrammet i miljövetenskap 6 (VT 2018) v201804-201808 Svenska Norrköping o/v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För behörighet krävs godkänt på 105 hp på Miljövetarprogrammets två första år eller motsvarande kunskaper.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- samla in, analysera och använda miljödata i relation till den aktuella verksamhetens behov
- omsätta och kommunicera, skriftligt och muntligt förvärvade kunskaper i miljövetenskap 
- tillämpa för den aktuella verksamheten relevanta digitala hjälpmedel,visualisationsverktyg, laborationer och fältstudier
- självständigt organisera sitt lärande i yrkeslivet
- utvärdera sitt arbete inom det miljövetenskapliga området och dra slutsatser av utvärderingen
- reflektera över miljövetarens yrkesroll och miljövetenskapens betydelse i olika verksamheter

Kursinnehåll

Den studerande planerar, genomför och utvärderar ett arbetsområde i miljövetenskap tillsammans med handledare, samt utvärderar resultatet och eget behov av ytterligare kunskap inom miljövetenskap. Under yrkespraktiken övar sig studenten att medverka i projekt, använda för miljövetenskap relevanta begrepp, teorier och metoder, arbeta med vetenskapliga källor samt använda digitala verktyg.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av praktik inom miljörelevanta verksamheter, seminarier samt självstudier

Examination

Kursen examineras genom ett individuellt skriftligt arbete och muntlig presentation av detta arbete samt aktivt deltagande i seminarier och inom miljörelevant verksamhet. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.