Tre rättssystem - komparativ rätt, 7.5 hp (747A21)

Comparative Law, 7.5 credits

Kursbeskrivning

With the system of limitations of three different countries (Germany, France and Sweden) as a starting point, the course focuses on two areas: civil law concerning how claims that are subjected to limitation may arise, and procedural law. The process is, as we know, a prerequisite for an objection to a limitation to be enforceable.

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Herbert Jacobson

Kursansvarig

Herbert Jacobson

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 3 (HT 2018) v201839-201843 Engelska Linköping v
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 3 (HT 2018) v201839-201843 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet, att de särskilda förkunskapskraven avseende engelska, samhällskunskap och svenska språket, som gäller för de affärsjuridiska programmen, är uppfyllda, samt att följande kurser/kursmoment (eller motsvarande) är genomgångna: affärsrätt, rättsteori och rättsteknik, offentlig rätt med EG/EU-rätt, avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt ytterligare kurser/kursmoment om minst 37,5 högskolepoäng inom ämnet affärsrätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • redogöra antingen för BGB eller Code civil respektive ”Zivilprozessordnung” eller ”Nouveau Code de Procédure Civile”
  • eller redogöra för den särskilda argumentationsmetod som används i de rättssystem som grundas i ”common law”, särskilt med avseende på ”torts” samt redigöra för grunderna i den engelska civilprocessen
  • tillämpa den rättsvetenskapliga metod som kallas komparativ metod, de svårigheter som är förbundna med dess användande
  • redogöra för det svenska nationella rättssystemet och för att ett visst mål kan uppnås med olika rättsliga medel,
  • redogöra för skillnader som beror på olikheter i historiska, ekonomiska och i allmänhet samhälleliga förutsättningar.

Kursinnehåll

Med utgångspunkt i fyra länders preskriptionssystem (tyska, franska, engelska och svenska) görs utblickar åt två håll: dels in i civilrätten avseende de sätt på vilka ett anspråk kan uppkomma, som är underkastat preskription, dels in i processrätten. Processen är ju en förutsättning för att en preskriptionsinvändning skall kunna göras gällande. Ur civilrätten uppmärksammas ett av de sätt på vilket ett preskriptibelt anspråk kan uppkomma, i första hand på grund av skadestånd och ur processrätten studeras invändningarna närmare.

Undervisnings- och arbetsformer

Inledningsvis ges, i samråd med studenterna, ett ämne som skall belysas ur civilrättsliga och processrättsliga aspekter vid kursens slut. Vidare skall studenterna som en första inledande uppgift översätta ett kortare textavsnitt ur tysk respektive fransk doktrin för att erhålla en förståelse för de problem som är förbundna med den komparativa metoden.

Det inledningsvis givna ämnet delas upp i mindre delar som undersöks av studenterna, delar som avslutningsvis sammanfogas till en promemoria som är den utredning som skall belysa det från början givna ämnet. Studenterna samlas en gång i veckan med läraren för en genomgång av de delpromemorior som är resultatet av den föregående veckans arbete, varvid de lösningar man funnit diskuteras och jämförs med motsvarande i de två rättssystem studenten inte grundat sitt arbete på. Eftersom antalet studenter är litet är det kursföreståndarens avsikt att ge studenterna möjlighet att påverka kursens utformning.

Examination

Examination sker genom seminaier, inlämningsuppgift(er) och PM.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se