Börsrätt, 7.5 hp (747A41)

Securities Law, 7.5 credits

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elif Härkönen

Kursansvarig

Elif Härkönen

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 1 (HT 2017) v201744-201748 Svenska Linköping v
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 1 (HT 2017) v201744-201748 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik
  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den särskilda behörighet som gäller för respektive master program i affärsjuridik är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerandepå en avancerad nivå kunna

  • tillämpa regler som rör den svenska värdepappersmarknaden
  • uppvisa kunskaper om den självreglering som präglat detta rättsområde fungerar samt argumentera för och emot självreglering
  • redogöra för EU:s harmoniseringsarbete i fråga om regleringen av värdepappersmarknaden
  • redogöra för hur utvalda utländska kapitalmarknader är reglerade
  • kritiskt analysera den rättsliga regleringens roll i att skapa en väl fungerande värdepappersmarknad som allmänheten får förtroende för
  • uppvisa kunskaper om de teoribildningar som underlättar förståelsen för den rättsliga regleringen av värdepappersmarknaden
  • självständigt och kritiskt lösa rättsliga tillämpningsfrågor inom de rättsområden som kursen behandlar
  • aktivt både delta och leda seminariediskussioner samt redogöra för aktuell forskning inom området.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teman rörande den svenska värdepappersmarknaden och dess roll i samhället. Den inledande översikten av den svenska värdepappersmarknaden följs av en behandling av olika typer av finansiella instrument samt institutionella förhållanden på värdepappersmarknaden.

Därefter belyses rättsliga och praktiska frågor för ett aktiebolag som avser att ansöka om att dess värdepapper upptas till handel på en reglerad marknad. I det sammanhanget aktualiseras såväl bolags- som börsrättsliga regler. Särskild uppmärksamhet ägnas regleringen av aktiemarknadsbolagens prospekt.

Under kursen behandlas även rättsliga och praktiska frågor som har att göra med de fortlöpande skyldigheter som uppkommer då ett bolags värdepapper upptagits till handel på en reglerad marknad. I detta sammanhang behandlas regler om informationsgivning samt regleringen av bolagsstyrning i ett aktiemarknadsbolag. Dessutom behandlas insiderproblematiken samt regleringen av marknadsmissbruk.

I ett avslutande moment fokuseras på sammanslagningar och uppköp av aktiemarknadsbolag. Särskild uppmärksamhet ägnas regleringen av offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Under hela kursen uppmärksammas både svensk lagreglering, myndighetsföreskrifter, självreglering, internationell reglering i länder med betydande värdepappersmarknader (främst USA) samt EU-regler av betydelse för aktiemarknadsbolag.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier samt övningar. Obligatoriska inlämningsuppgifter lösta i grupp/enskilt förekommer inför seminarierna. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: Svenska, litteratur på engelska kan förekomma på kursen

Examination

Examination sker genom deltagande i seminarier samt genom en enskild skriftlig tentamen. Förekommer inlämningsuppgifter inför seminarier ingår de i examinationen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se