Handelsrättslig översiktskurs, grundkurs, 15 hp (747G06)

Basic Course on Commercial Law, basic course, 15 credits

Kursbeskrivning

Först studeras rättens uppbyggnad, rättskällorna samt rättsreglers uppkomst och tillämpning. Därefter behandlas regler som är centrala för företagares/företags rättsliga relationer till omvärlden och interna förhållanden, som regler om avtal, köp av varor, tjänster och fastigheter, kreditförhållanden, arbetsgivare och arbetstagare samt olika företagsformer. Dessutom behandlas familjerätt, vad gäller, makar/sambors ekonomiska mellanhavanden, och arvsrätt.

Kursen har bestämda dagar och tider, tisdagar och torsdagar kl 15-18

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ingrid Thörn Berggren

Kursansvarig

Ingrid Thörn Berggren

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Kontaktinformation

Caroline Olstrand, Administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Eftermiddagstid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda grundläggande kunskap om, samt visa förståelse för de olika rättskällor och deras tillämpning inom ramen för de rättsområden som kursen omfattar,
- identifiera och lösa mindre komplicerade konkreta juridiska frågeställningar inom nedan nämnda områden,
- reflektera över vald/valda lösningars rimlighet och konsekvens.

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala delar av förmögenhetsrätten med tonvikten lagd på regler som rör företags interna förhållanden och företags och företagares relationer till omvärlden. Kursen är uppdelad i två delar där den första delen inledningsvis behandlar rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas rättsregler som rör avtal i allmänhet, såsom vad som krävs för att ingå avtal och andra bindande rättshandlingar, avtal genom mellanman och avtals ogiltighet. Vidare behandlas köp av varor och tjänster såväl mellan näringsidkare som mellan näringsidkare och konsument. Dessutom studeras den allmänna fastighetsrätten, särskilt reglerna om köpeavtalets form, villkor, tillbehörsreglerna till fast egendom samt säljarens ansvar för fastighetens skick. Slutligen följer i den första delen av kursen reglerna kring fordringar, preskription samt kreditsäkerheter.
I den andra delen behandlas special- och generalexekution såsom utmätning respektive konkurs. Därefter behandlas de olika företagandeformerna samt förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom studeras de allmänna reglerna kring skadeståndsansvar utanför avtalsförhållanden, straffrätt vad gäller förmögenhetsbrotten samt grundläggande civilprocessrätt. Vidare studeras immaterialrätt och marknadsrätt. Slutligen behandlar kursen familjemedlemmars ekonomiska mellanhavanden, särskilt vad gäller bodelning och arvskifte.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar. Inlämningsuppgifter kan förekomma. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen vid kursens slut och genom en eller två skriftliga tentamina under kursens gång. Detaljerad information om examinationen finns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Övrigt

Kurslitteraturlistan finns under fliken Övriga dokument

0100 Tentamen U, G, VG 8 hp
HEMA Hemtentamen U, G 7 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se