Beskattningsrätt, 15 hp (747G35)

Tax Law, 15 credits

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jan Kellgren

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och behörigheten som gäller för Ekonomprogrammet. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt A, 7,5 hp, Affärsrätt B, 7,5 hp, Associationsrätt, 7,5 hp och Externredovisning. 7,5 hp Associationsrättsliga kunskaper kan även inhämtas genom lämplig litteratur.

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall den studerande

  • ha kunskap om och förståelse av de regler och rättspraxis som aktualiseras i samband med beskattningsrättsliga frågeställningar, främst avseende svensk intern skatterätt
  • kunna redogöra för och ha förståelse för internationell inkomstskatterätt, såväl vad gäller dubbelbeskattningsavtal som svenska internationella skatteregler
  • förstå sambanden mellan olika skatterättsliga lagar
  • uppvisa kunskap om och förståelse för den svenska skatterättens rättskällelära och om tolkningsargument
  • ha färdighet i att identifiera och lösa skatterättsliga problem med såväl nationella som internationella dimensioner
  • ha förmåga att med utgångspunkt i de skatterättsliga reglerna och rättspraxis argumentera för och emot olika juridiska lösningar på de problem som identifierats och klargjorts
  • kunna identifiera olika skattemässiga incitament
  • kunna reflektera kring skatterättsliga problem ur olika perspektiv
  • självständigt och kritiskt värdera olika tolknings- och handlingsalternativ ur såväl det fiskala som den skattskyldiges perspektiv

Kursinnehåll

Kursen ägnas i första hand åt rättsutredande analys av centrala och/eller principiellt särskilt intressanta inkomstskatterättsliga frågor, särskilt inom området för beskattning av företagande. Här diskuteras främst beskattningen av aktiebolag och deras ägare samt av s.k. enskild näringsverksamhet. Sambandet mellan redovisning och beskattning analyseras ingående. Också inkomstbeskattningen av tjänste- och kapitalinkomster ges stort utrymme. Vidare studeras den internationella beskattningsrätten.

Olika hanterings- och metodfrågor uppmärksammas löpande. Hit hör sådant som juridisk argumentation, rättsfallstolkning, taxering, handläggning och skatteprocess. Rättspolitisk analys av skatterättsliga spörsmål får också ett visst utrymme.

Analys av incitamentsstrukturer och strategifrågor genomsyrar kursen. Detta utgör ett viktigt instrument för att ge förståelse för skattereglernas ekonomiska inverkan och för att operationalisera de under kursen förvärvade kunskaperna.

Under övningstillfällen tränas tillämpningen av erhållna kunskaper på ett praktiskt plan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar. Vidare kan inlämningsuppgifter, att löses i grupp och/eller individuellt, förekomma.

Examination

Examination sker genom skriftliga och enskilda tentamina. Tentamina anordnas dels under kursens gång, dels vid kursens slut. Förekommer inlämningsuppgifter kan de vara såväl obligatoriska som frivilliga. Genom inlämningsuppgifter kan ges möjlighet att påverka kursens slutbetyg i höjande mån.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Simon-Almendal, Teresa, Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt, del 1 och 2 Lund : Studentlitteratur

Senaste upplagan

Melz, Peter, Kristoffersson, Eleonor, Mervärdesskatt Uppsala : Iustus

Senaste upplagan

Rabe, Gunnar, Skattelagstifning 2020:2 Nordstedts Juridik

Övrigt

rekommenderad litteratur, referenslitteratur och - länkar samt se hela litteraturlistan, se Övriga dokument

TEN1 Salstentamen U, G, VG 12 hp
HEM6 Hemtentamen U, G 1.5 hp
HEM5 Hemtentamen U, G 1.5 hp
HEM4 Hemtentamen U, G 1.5 hp
FRI1 Frivillig inlämningsuppgift D 0 hp
TENA Salstentamen U, G, VG 10.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se