Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs, 7.5 hp (747G56)

Advanced Course in Corporate Taxation, continuation course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på aktuella och/eller principiellt centrala inkomstskatterättsliga frågor inom svensk företagsbeskattning, t.ex. koncernbeskattning, omstruktureringar och företagsöverlåtelse inklusive generationsskiften samt regler avseende fåmansföretag. Dessutom kommerfrågor kring resultatmätning och sambandet mellan redovisning och beskattning att ges ett betydande utrymme i kursen. Därutöver kommer kursen att beröra olika hanterings- och metodfrågor, särskilt juridisk argumentation rörande den ekonomiska innebörden av företagna eller planerade transaktioner.

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Jan Kellgren

Kursansvarig

Jan Kellgren

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm

Kontaktinformation

Caroline Olstrand, Administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202208 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet på grundnivå
  • Godkänd Beskattningsrätt, 15 hp, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för regler och den rättspraxis som aktualiseras i samband med skatterättsliga frågeställningar inom i första hand företagsbeskattning
  • självständigt, kritiskt och med stöd av relevanta rättskällor, argumentera för och emot olika lösningar avseende skatterättsliga tolkningsfrågor
  • identifiera olika incitament, med fokus på skatterättsliga dylika, som kan aktualiseras vid valet mellan olika ekonomiska handlingsalternativ vad gäller företagande
  • självständigt argumentera för strategier för val mellan olika handlingsalternativ
  • kritiskt granska och utvärdera rättsläget inom företagsbeskattning ur ett rättspolitiskt perspektiv

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på aktuella och principiellt centrala inkomstskatterättsliga frågor inom svensk företagsbeskattning. Centralt i kursen är frågor om koncernbeskattning, omstruktureringar och företagsöverlåtelser samt regler avseende fåmansföretag. Dessutom kommer frågor kring resultatmätning och sambandet mellan redovisning och beskattning att ges ett betydande utrymme i kursen.
Därutöver kommer kursen att beröra olika hanterings− och metodfrågor såsom juridisk argumentation rörande den ekonomiska innebörden av transaktioner.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom

  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UV
  • individuell inlämningsuppgift, betygsskala: UV
  • gruppvisa inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

Varje del ger ett antal poäng och för Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på alla ingående delar, minst 50 % av möjliga poäng, för Väl godkänt krävs minst 75 % av möjliga poäng.
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Man måste ha tillgång till skattelagtext och till redovisningsrekommendationer. När det gäller lagtext föreslår jag Rabe 18:1 eller Internet (t.ex. lagrummet.se). Redovisningsrekommendationer som räcker för behoven finns på BFN:s hemsida. Printa ut eller spara ned en K3:a. Behöver vi IAS/IFRS någon gång, så finns det på bibliotekets hemsida.

 

Sen behöver ni ha tillgång till böcker för att skriva era PM, men då beror det ju på vad ni skriver och på om ni vill invänta biblioteket. Det är klokt att köpa någon huvudbok rörande sitt personliga PM1, tycker jag. Men inte alldeles nödvändigt kanske. Man bör i alla fall ha tillgång till en inte särskilt gammal Lodin m.fl. Inkomstskatt, del 1 och 2.

 

Det finns alltså ingen obligatorisk kurslitteratur, men jag utgår från att ni har lagtext och rekommendationer i någon form och från att ni faktiskt köper det ni inte står ut med att inte ha daglig tillgång till – t.ex. ett par böcker som ger ledning i ert arbete med era individuella PM. Det är dock inte tillräckligt att skriva PM enbart utifrån en eller två böcker som ni har köpt, utan ni måste söka och använda alla korrekta källor.

Vänligen

Jan Kellgren

EXAM Slutgiltig examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se