Ekonomisk familjerätt, grundkurs, 7.5 hp (747G61)

Family Law, basic course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Denna kurs vänder sig till alla som vill få goda kunskaper i ekonomisk familjerätt och en förmåga att lösa praktiskt inriktade rättsliga problem inom ämnesområdet. Kursen behandlar rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska rättigheter och skyldigheter mot varandra såväl under den tid man sammanlever som efter det att sammanlevnaden upphört beroende på parternas egna önskemål eller på dödsfall. Kursen tar även upp reglerna om vilket lands lag som skall tillämpas när de berörda personerna kommer från olika länder och/eller har olika medborgarskap.

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) ST 2020 v202024-202028 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs den studerande kunna
- redogöra för ekonomisk familjerätt.

Kursinnehåll

Kursen behandlar rättssystemets uppbyggnad samt ekononomisk familjerätt. Ekonomisk familjerätt innefattar de ekonomiskt inriktade delarna av äktenskapsrätten, färäldrarätten och arvsrätten, d v s rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden under och efter olika samlevnadsförhållanden samt vid dödsfall. Vidare behandlas arvs- och gåvobeskattningen liksom de till den ekonomiska familjerätten hörande lagvalsreglerna inom den internationella privaträtten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom en skriftlig och enskild tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

 

  • Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång
  • Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken Övriga dokument

 

Olsson, Gunilla, Rother-Schirren, Theddo, Schüldt, Johan, Familjejuridik

Senaste upplagan

0100 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se