Intellectual Property Rights, 4 hp (747G85)

Intellectual Property Rights, 4 credits

Kursbeskrivning

Kursen ger en översikt över de grundläggande immateriella rättigheterna, dvs patent, varumärken, design och upphovsrätt, med särskild inriktning på de olika möjligheterna att skydda mjukvaror och datorer.
 
Kursen ges i form av föreläsningar, där studentdiskussioner uppmuntras. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Christina Nordin

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, International Coordinator

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2021 v202113-202122 Engelska Linköping
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2021 v202113-202122 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
 • Godkänd Handelsrättslig översiktskurs, 10 hp
 • Engelska B/Engelska 6
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för begreppet immaterialrätt, varmed olika former av resultatet av intellektuellt skapande avses
 • redogöra för vad som krävs för att lagligt skyddad ensamrätt skall uppnås/föreligga
 • diskutera immaterialrättsliga reglers roll i en marknadsekonomi
 • identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom de angivna rättsområdena

Kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på immateriella rättigheter. De juridiska frågorna kring patent, varumärken, design och upphovsrätt diskuteras, liksom frågor om de olika möjligheterna att skydda datorns mjuk- och hårdvara. Frågor som gäller kommersialiseringen av immateriella rättigheter i hela licensavtal, affärshemligheter och marknadsföringslagstiftningen ingår också i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC

För godkänt betyg på hela kursen krävs minst E på samtliga delar. Betyget på den individuella skriftliga tentamen bestämmer slutbetyget.
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

•Litteraturlistan är preliminär tills 2 veckor innan kursstart

•Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång

•Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken Övriga dokument

 

Bently, Lionel, Sherman, Brad, (2014) Intellectual property law 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2014

ISBN: 9780199645558

Last edition

Waelde, Charlotte, (2016) Contemporary intellectual property : law and policy 4. ed. Oxford : Oxford University Press, 2016

ISBN: 9780198733690

Last edition

UPG1 Seminarie, skriftlig redovisning EC 0.5 hp
TEN2 Skriftlig examination EC 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se