Psykoterapi 1, 45 hp (748A44)

Psychotherapy 1, 45 credits

Kursbeskrivning

Grundläggande utbildning i psykoterapi ges i syfte att skapa en bred kunskap om psykoterapeutiska teorier och behandlingsmetoder som har ett vetenskapligt stöd. Vikt läggs också på skolövergripande perspektiv grundat på psykoterapiforskning där behandlingsrelationen sätts i fokus. Psykoterapi 1 ger den studerande möjligheten att tillägna sig en grundläggande kompetens i att bedriva psykoterapi under handledning förutsatt att den studerande, på egen hand, kompletterat med egen utbildningspsykoterapi och utbildningshandledning. 

Undervisningen bedrivs enligt Problembaserat lärande (PBL).

Urvallsgrupper:

1. I första hand sökande med pågående arbete inom verksamheter där psykoterapi utgör en central del ex. psykiatriska kliniker, behandlingshem, rådgivningsbyråer etc.
2. I andra hand sökande med pågående arbete i andra människovårdande verksamheter där, likväl möjligheter till psykoterapiutövning föreligger.
3. Övriga behöriga sökande i mån av plats.

Huvudområde

Psykologi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Doris Nilsson, Erika Viklund, Carolina Lundqvist

Kursansvarig

Doris Nilsson, Erika Viklund, Carolina Lundqvist

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Dagtid) HT 2019 v201934-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Examen på högskolenivå om lägst 180 hp inkl. uppsats på fördjupningsnivå samt minst 2 års yrkesverksamhet på minst 50 % med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Dessa skall tydligt styrkas med intyg från arbetsgivare. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • tillämpa förvärvad kompetens i informationssökning samt kommunikation via nätet
  • beskriva individens psykologiska utveckling i ett livsperspektiv.
  • förklara hur psykisk hälsa och ohälsa kan hänföras till individens utveckling, kön, genus, stress, trauman och andra särskilda livsbetingelser
  • bedöma patientens psykiska funktionsnivå och visa kännedom om hur man ställer en diagnos
  • redogöra för kognitiva och beteendeinriktade, interpersonella och relationella synsätt på psykoterapi
  • redogöra för grundläggande behandlingsteorier och behandlingsprinciper inom de centrala terapeutiska inriktningarna.
  • redogöra för kunskaps- och vetenskapsteoretiska frågeställningar med relevans för psykoterapi och psykoterapiforskning
  • redogöra för etiska frågor rörande behandlingsinsatser samt kunna regler och lagstiftning avseende behandlingsansvar, journalföring och sekretess
  • planera och genomföra ett mindre fördjupningsarbete med fokus på en psykoterapiinriktning med utgångspunkt från ett eget patientarbete.

Kursinnehåll

Tema 1: Introduktion,5hp

(Introduktion)
Kursen omfattar orientering om studentaktiv pedagogik, särskilt problembaserat lärande(PBL). Vidare studeras aktuella möjligheter att arbeta via biblioteket och via nätet samt att söka, finna, och värdera vetenskaplig litteratur. Perspektiv på generella aspekter av psykoterapeutisk behandling fokuseras. Orientering om etiska och vetenskapsteoretiska frågeställningar, som anknyter till det aktuella forskningsläget inom psykoterapiforskning, samt forskningsmetodik

Tema 2: Människans psykosociala utveckling i ett livs- och hälsoperspektiv, 7hp

(Human psychosocial development −perspectives on lifespan and health)
Kursen omfattar seminarier om individens psykologiska utveckling och inlärningsteoretiska principer kopplade till denna. Vidare studeras frågor om hälsa och ohälsa och hur dessa fenomen kan vara kopplade till individens utveckling och livsbetingelser.

Tema 3: Kognitiv Beteendeterapi (KBT),12hp

(Cognitive behaviour therapy)
Kursen behandlar fallkonceptualisering och beteendeanalys samt vissa bedömnings- och utvärderingsinstrument. Vidare studeras manualbaserade och individbaserade behandlingar. Metodens applicerbarhet på terapeutiskt arbete med barn, ungdomar och familjer är också föremål för studierna.

Tema 4: Relationell och Interpersonell psykoterapi, 12hp

(Relational and Interpersonal psychotherapy)
Inom kursen studeras bedömning och behandling avseende Relationell- och Interpersonell psykoterapi. Behandlingsrelationens betydelse för psykoterapiprocessen och behandlingsutfallet ägnas särskild betydelse. Tillämpningar i behandling av barn, ungdomar och familjer fokuseras också.

Tema 5: Delkurs 5: Individuellt fördjupningsarbete, 6hp

(Individual thesis)
Den studerande skall med utgångspunkt från eget patientarbete skriva ett mindre fördjupningsarbete med fokus på en psykoterapiinriktning.

Tema 6: Forskning och utvärdering i psykoterapi, 3hp

(Psychotherapy research and evaluation)
Inom kursen orienteras om aktuell psykoterapiforskning

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen bedrivs på 33% i form av föreläsningar, seminarier, arbete i basgrupper, litteraturstudier och sträcker sig över fyra terminer. Kursen är schemalagd på Campus fredagar varannan veckan och övrig tid behövs för självstudier och inläsning. 

Utbildningsformerna är baserade på PBL (problembaserat lärande).

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom studentens aktiva deltagande i basgruppsarbeten samt genom olika examinationsformer såsom hemskivning, muntlig examination och praktisk examination. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
T4FE Forskning och utvärdering i psykoterapi U, G, VG 2.5 hp
T4FB Forskning och utvärdering i psykoterapi Basgrupp U, G 0.5 hp
T1PE Människans psykosociala utveckling i ett livs- och hälsopers U, G, VG 8 hp
T1IE Introduktion till psykoterapi U, G, VG 3 hp
T1PB Människans psykosociala utveckling i ett livs- och hälsopers Basgrupp U, G 1 hp
T4IF Individuellt fördjupningsarbete U, G, VG 6 hp
T3RB Relationell och interpersonell psykoterapi Basgrupp U, G 1 hp
T3R2 Relationell och interpersonell psykoterapi Examination 2 U, G, VG 7 hp
T3R1 Relationell och interpersonell psykoterapi Examination 1 U, G 4 hp
T2KB Kognitiv beteendeterapi Basgrupp U, G 1 hp
T2K2 Kognitiv beteendeterapi Examination 2 U, G, VG 8 hp
T2K1 Kognitiv beteendeterapi Examination 1 U, G 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se