Historia 4, avancerad kurs, 30 hp (751A18)

History 4, advanced course, 30 credits

Kursbeskrivning

I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Historia har sin grund i detta intresse. Historia berättar också om vilka vi är. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor.

Genom att historien också berättar om olika slags samhällen ger den även en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskaper om gångna tider. Historieämnet handlar också om förklaringar, vetenskapliga undersökningsmetoder och kritisk reflektion.

Påbyggnadskursen syftar till fördjupade insikter i vetenskapligmetodik samt vidgad förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur. Den omfattar tre delkurser: teori och metod, vetenskapligt arbete samt en fördjupningskurs inriktad mot forskningsfält inom och utom institutionen.

Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar.

Huvudområde

Historia

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

David Ludvigsson

Kursansvarig

David Ludvigsson

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202023 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Godkänd Historia 1, grundkurs 30 hp
  • Godkänd Historia 2, fortsättningskurs 30 hp
  • Historia 3, fördjupningskurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra och kritiskt granska historievetenskapens roll i samhället
- redogöra för några centrala teoretiska skolbildningar som influerar eller används inom historievetenskapens forskning
- självständigt både muntligt och skriftligt diskutera hur olika teorier och metoder har använts och kan användas i historievetenskapliga undersökningar
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och behov av ytterligare forskning inom ämnet
- redogöra för det valda forskningsområdet
- annalysera och kristiskt granska redan utförda historievetenskapliga undersökningar utifrån relevanta historievetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- redogöra för ett specifikt forskningsfälts framväxt, huvudsakliga empiriska och teoretiska debatter, resultat samt aktuellt läge
- genomföra en självständig historievetenskaplig undersökning
- söka litteratur och redogöra för forskningsläget inom ett valt område
- avgränsa, motivera och formulera ett syfte och relevanta forskningsfrågor för en historievetenskaplig undersökning
- vetenskapligt redogöra för valt källmaterial, metod och teori i relation till ett formulerat historievetenskapligt syfte och frågeställning
- använda, tolka och systematiskt analysera källor och vetenskaplig litteratur
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta historievetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- skriftligen korrekt redovisa en undersökning
- försvara ett eget självständigt arbete, kritiskt granska och diskutera andras arbeten.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenterna skall tillägna sig sådana teoretiska insikter och metodiska färdigheter att de självständigt skall kunna planera, genomföra och bedöma en historievetenskaplig undersökning på avancerad nivå. Kursen består av tre delkurser.

Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
De studerande ska förvärva avancerade insikter om historisk teori och metod, liksom om aktuella vetenskapsteoretiska problem i allmänhet. I delkursen ingår en orientering om historieämnets aktuella forskningsläge och olika inriktningar internationellt och nationellt.

Avancerad historievetenskaplig fördjupning, 7,5 hp
De studerande ska förvärva avancerade kunskaper om ett specifikt forskningsfält, det kan till exempel röra sig om en regions eller en kronologisk periods historia, alternativt en särskild historievetenskaplig tematik eller inriktning.

Historievetenskapligt arbete, 15 hp
Det vetenskapliga arbetet kan antingen utformas så att det innebär en fördjupning av vissa partier av uppsatsen på grundläggande nivå eller inriktas på en problematisering av litteratur kring ett problemområde. Det vetenskapliga arbetet presenteras i uppsatsform. Uppsatsarbetet kan också utformas som en förstudie till ett kommande avhandlingsarbete. 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och seminarier utgör väsentliga delar av undervisningen. Ett aktivt deltagande i de obligatoriska inslagen i arbetsformerna är en del av examinationen. Självständigt arbete, enskilt eller i grupp, ingår. Uppsatsarbetet, som har en historieteoretisk profil, sker i nära kontakt mellan student och handledare. Kursen inkluderar eget kunskapssökande via exempelvis befintlig historievetenskaplig litteratur och/eller arkiv (eller motsvarande). Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras på flera olika sätt. Skriftlig liksom enskild muntlig examination och kollektiva diskussionsseminarier tillämpas. Uppsatsen examineras i seminarieform, i vilken utöver försvarandet av eget uppsatsarbetet också ingår att genomföra en muntlig opposition. För seminarieverksamheten gäller aktivt deltagande. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
FÖRK Fördjupning U, G, VG 7.5 hp
TEOR Teori och metod U, G, VG 7.5 hp
VETE Vetenskapligt arbete U, G, VG 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se