Historia 2, fortsättningskurs, 30 hp (751G02)

History 2, continuation course, 30 credits

Kursbeskrivning

I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Historia har sin grund i detta intresse. Historia berättar också om vilka vi är. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor.

Genom att historien också berättar om olika slags samhällen ger den även en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskaper om gångna tider. Historieämnet handlar också om förklaringar, vetenskapliga undersökningsmetoder och kritisk reflektion.

Historia 2 innehåller dels fördjupningsstudier, dels ett självständigt uppsatsarbete som föregås av en uppsatsförberedande metodkurs.

Till skillnad från grundkursen förutsätts studenterna arbeta mer självständigt och lärarna agerar mer som handledare än som föreläsare.

Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar.

Huvudområde

Historia

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Sam Willner

Kursansvarig

Sam Willner

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201934-202003 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Historia, 30 hp, grundkurs med minst 21 hp godkända (motsv).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupande nivå kunna

  • använda kunskaper i historiska problemområden, historieämnets metod, samt historiegrafi,
  • visa färdighet i problemformulering och insamlandet, värderandet och bearbetandet av källmaterial i en framställning som beaktar elementära historievetenskapliga krav, vilket sker i form av uppsats,
  • analysera historievetenskapliga arbeten,
  • genomföra informationssökning i arkiv, bibliotek, databaser och via Internet,
  • värdera källmaterial samt visa ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delar

Historisk fördjupningskurs, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper av endera en epoks, en regions eller en tematiks historia, genom en läskurs. Kursen genomförs genom att studenten självständigt studerar historievetenskaplig litteratur, vilken fastställes av den studerande och lärare i samråd. 

Metodkurs, 6 hp
Kursen omfattar föreläsningar och seminarier vilka syftar till att ge den studerande kunskaper om olika materialtyper och arbetssätt inför kommande uppsatskurs.

Uppsats, 9 hp
Kursen syftar till att den studerande skall författa en vetenskaplig uppsats. Vidare skall den studerande genomföra en opposition mot en annan inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i övriga uppsatsseminarier under kursen.

Globalisering i ett historiskt perspektiv, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge den studerande ett globalt historiskt perspektiv. Kursen är uppdelad i två moment. En översikt inleder, uppbyggd kring föreläsningar och litteraturstudier, härefter studerar studenten ett historiskt tema eller ett utvecklingsskede. Momentet består av en tillämpningsövning på grundval av historiskt stoff hämtat från endera Asiens, Afrikas. Australiens eller Latinamerikas historia.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, självständig inläsning/bearbetning/reflektion kring litteratur är liksom författandet av en egen uppsats, under lärarledd handledning, kursens huvudsakliga arbetsformer. Kursens arbetsformer förutsätter att den enskilda studenten söker egen empirisk kunskap via arkiv (eller motsvarande).

Examination

Kursen examineras på flera olika sätt. Skrifliga examinationer, i form av en hemtentamen, tillämpas liksom enskild muntlig examination. Uppsatsen examineras i seminarieform, i vilken utöver försvarandet av eget uppsatsarbete också ingår att genomföra en muntlig opposition. För seminarieverksamheten gäller aktiv obligatorisk närvaro.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Böcker

I delkursen Fördjupningskurs 7,5 hp tillkommer litteratur enligt separat lista.

Att skriva uppsats- handbok för uppsatsskrivande i historia

Finns på Lisam.

Florén, Anders, Ågren, Henrik, Erlandsson, Susanna, (2018) Historiska undersökningar : grunder i historisk teori, metod och framställningssätt Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur , 2018

ISBN: 9789144123141

Gustavsson, Martin, Svanström, Yvonne, (2018) Metod : guide för historiska studier Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144107943

Müller, Leos, Weiss, Holger, Rydén, Göran, (2010) Global historia från periferin : Norden 1600-1850 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144057095

Ytterligare litteratur tillkommer till den examinerande gruppuppgiften, i samråd med examinator.

Stearns, Peter N., (2010) Globalization in world history London ; New York : Routledge, 2010

ISBN: 9780415779180,9780415779173,0415779170,0415779189,9780203866061,0203866061

Finns elektroniskt via biblioteket.

Artiklar

I delkursen Globalisering i ett historiskt perspektiv tillkommer artiklar till varje föreläsning. De kommer att finnas tillgängliga elektroniskt via bibliotekets hemsida, eller på Lisam.

Kompendier

Seminariekompendium till delkursen Metodkurs kommer att finnas att köpa på campus.

 

 

FÖRK Fördjupningskurs U, G, VG 7.5 hp
GLOB Globalisering U, G, VG 7.5 hp
METK Metodkurs U, G, VG 6 hp
UPPS Uppsatskurs U, G, VG 9 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se