Att arbeta med historiska arkiv, 15 hp (751G39)

Working with historical archives, 15 credits

Kursbeskrivning

De historiska arkiven i Sverige går tillbaka ända till medeltiden och berättar om samhällsutveckling och offentlig förvaltning men också om personliga öden. De är en skatt att ösa ur men det gäller att veta var du ska börja.

Här tar kursen ”Att arbeta med historiska arkiv” sin utgångspunkt som blickar bortom enstaka mantalslängder och kyrkböcker. Vad kan de statliga arkiven berätta om samhällsutvecklingen och människors villkor genom tiderna? Och vilka frågor kan du finna svar på i domkapitel och kronofogdelängder?

Sverige har en lång tradition av offentlig förvaltning och arkiv. Staten var före 1863 den enda aktören i förvaltningen, men när kommuner och landsting skapades överflyttades vissa funktioner och deras arkiv till dem. Riksarkivet har ansvar för det statliga arkivmaterialet och förvarar idag cirka 75 mil handlingar.

Kursen ”Att arbeta med historiska arkiv” utförs i samarbete med Landsarkivet i Vadstena, som är en av Riksarkivets avdelningar och en av landets största arkivdepåer med närmare sex hyllmil arkivhandlingar från medeltiden fram till våra egna dagar. Här har arkivmaterial för Östergötland, Småland och Öland samlats.

Undervisningen sker på helger ungefär en gång i månaden. Ett antal träffar sker på Landsarkivet i Vadstena men undervisning ges även på Linköpings universitet, Campus Valla. Mellan kursträffarna arbetar du med uppgifter baserat på kursens litteratur och föreläsningar samt driver ett eget projekt.

Den här kursen riktar sig till dig som undervisar inom historia och som på det här sättet vill fördjupa dina ämneskunskaper eller skapa ett eget undervisningsmaterial inom grund- och gymnasieskolan. Den vänder sig också till dig som studerar, arbetar som arkivarie, historiker eller forskare. Eller så finns du inom kultur- och museisfären och vill hitta källmaterial till ett särskilt projekt. Vi vänder oss också till dig som ägnar dig åt släktforskning eller hembygdsforskning, liksom lokalhistoriska projekt.

Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar.

Huvudområde

Historia

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Sofia Gustafsson

Kursansvarig

Sofia Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Veckoslut) HT 2020 v202034-202103 Svenska Vadstena
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för det svenska offentliga arkivväsendets utveckling och förändringar över tid 
  • beskriva hur de historiska arkiven har bevarats, hanterats och betraktats som källmaterial  över tid i relation till yrkes- och fritidsforskningens framväxt och förändring
  • tillämpa källkritisk metod på ett historiskt källmaterial
  • läsa och tolka äldre skriftligt källmaterial
  • samla, värdera och bearbeta historiskt källmaterial i form av ett projektarbete som beaktar elementära historievetenskapliga krav samt kritiskt granska och opponera på ett projektarbete.

Kursinnehåll

I kursen fördjupas den studerandes kunskaper avseende historiska arkiv samt förmågan att orientera sig i och använda dessa.  

Förvaltnings- och arkivvetenskap
Momentet ger grundläggande kunskaper om hur olika arkiv bildats samt det juridiska ramverk dessa regleras av. 

Arkiv som historiskt källmaterial 
Momentet belyser frågor om samt användbarhet av historiskt källmaterial i relation specifika forskningsfrågor. Här ges även en bild av hur användandet av historiska källor förändrats över tid.

Paleografi - handstilsläsning och tolkning 
Momentet ger träning och inblick i att läsa och tyda äldre handstil samt kunskaper om hur denna förändrats över tid.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, handledning samt genom gruppvisa diskussioner. Vidare sker arbete i nära anslutning till olika arkiv.Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell hemtentamen och redovisning av projektarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

(1993) Källor till den svenska historien. Stockholm : Riksarkivet, 1993

ISBN: 9188366081,11038233,11038233

Asker, Björn, (2007) Hur riket styrdes : förvaltning, politik och arkiv 1520-1920. Stockholm : Riksarkivet, 2007

ISBN: 9789188366771,14024705,14024705

Thurén, Torsten, (2013) Källkritik 3., [rev. och omarb.] uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147106189

Artiklar

Beata Losman, Förvaltningshistorik

http://xml.ra.se/Forvaltningshistorik/

Kompendier

Textkompendium (tillhandahålls vid kursstart av institutionen via Lisam)

Kompletterande litteratur

Övrigt

Referenslitteratur

Av kärlek till arkiv. Skrifter utgivna av Riksarkivet 20. Sthlm 2002.

 

Nils Herlitz - Grunddragen av det svenska statsskickets historia. Sthlm 1945.

 

Landsarkivet i Vadstena 1899-1999. Vadstena 1999.

 

Sven Lundkvist - "Riksarkivarierna och landsarkivens tillkomst", i:  Arkivvetenskapliga studier 6. Sthlm 1987.

 

Per Clemensson & Sven Ängermark - Handskrifter 1339–1926, CD-skiva

 

Alf Åberg - Läsning av gamla handstilar. Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen; 5. Sthlm 1979.

 

Lars Svensson - Nordisk paleografi: handbok med transkriberade och kommenterade skriftprov. Lund, 1979.

 

Barbro Lunsjö - Tjugo handskriftstexter för släkt- och hembygdsforskare med facit och kommentarer. Staffanstorp 1990. 

 

Arkiv hemma och ute. Årsbok för Riksarkivet. Sthlm 1995.

 

Domboksutgåvor, http://www.genealogi.se/domutg.htm.

 

Handlingar rörande Skandinaviens historia samt Historiska handlingar. Utgifna af Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia 1816-1860 respektive 1861-1979.

 

Erik Wångmar "Historia - ett ämne för arkivnötare? : om användningen av otryckt källmaterial från arkiv i doktorsavhandlingar i historia 1969-2009", i: Scandia 2011.

 

Rolf Torstendahl - Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920. Sthlm 1964

 

Lars-Arne Norborg. Källor till Sveriges historia. Källor till Sveriges historia / Lars-Arne Norborg Lund 1972.

 

Mat och dryck. Smakprov ur arkiven. Årsbok för Riksarkivet. Sthlm 2013.

 

Thurén, Torsten & Strachal, George, Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2011

 

Lindwall, Bo, Anor från landsvägen: hur jag finner mina förfäder bland resandefolket, Sveriges släkforskarförbund, Solna, 2014

 

Riksens arkiv - det gamla som det nya. Årsbok för Riksarkivet. Sthlm 1994.

 

Erik Norberg - "Tryckfrihetsförordningen och Riksarkivet. Från 1809 till Emil Hildebrand", i: Stormvindar - en bok om ödesåret 1809. Årsbok för Riksarkivet. Sthlm 1993.

 

Jan Brunius - Vasatidens samhälle. En vägledning till arkiven 1520–1620 i Riksarkivet. Sthlm 2010.

 

Arnold Sandberg - "Victor Örnberg, de lokala arkiven och landsarkivens tillkomst", i:  Arkivvetenskapliga studier 3. Lund, 1961

PROJ Projektarbete U, G, VG 7.5 hp
EXA2 Förvaltnings- och arkivvetenskap U, G, VG 6 hp
EXA1 Paleografi U, G, VG 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se