Handikappvetenskap II, fortsättningskurs, 30 hp (752G02)

Disability Science II, continuation course, 30 credits

Kursbeskrivning

Centralt för kursen är handikappvetenskapliga begrepp som fungerar på flera nivåer eller för flera funktionshindersgrupper. Syftet med dessa begrepp är att kunna förstå, analysera och problematisera funktionsnedsättning och funktionshinder på nya sätt. Studenterna tillägnar sig handikappvetenskapliga metoder som sedan tillämpas i en uppsats. Kursen ger tankeverktyg som är tillämpbara både inom universitetsutbildningar och i konkret arbete inom olika fält såsom tex. psykologi, teknik, pedagogik, skola, vård, omsorg och arbetsliv. Vi ser gärna sökande med yrkeserfarenhet inom området samt personer med egna funktionsnedsättningar. Kursen går på halvfart på distans med 3 träffar per termin.

Huvudområde

Handikappvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Josefine Andin

Kursansvarig

Josefine Andin

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin

Kontaktinformation

Carl Löfstrand, Administratör

Josefine Andin, Studierektor

Pernilla Ahrén, Studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Handikappvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Handikappvetenskap, grundkurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • tillämpa det bio-psyko-sociala synsättet på kliniska fall inom det handikappvetenskapliga området
  • föreslå lämpliga interventioner och prevention utifrån kliniska fall
  • diskutera, integrera och kritiskt granska forskning och etiska principer inom handikappvetenskap
  • självständigt planera, genomföra och presentera en mindre empirisk studie inom ett för handikappvetenskap relevant delområde
  • redogöra för och kritiskt granska egna och andras studier.

Kursinnehåll

Horisontell integration av handikappvetenskap, 7,5 hp

(Horisontal integration of disability research)
I denna delkurs ska den studerande undersöka och jämföra begrepp som är tillämpbara på olika funktionshinder. I delkursen ingår även litteratursökning och litteraturgranskning.

Vertikal integration av handikappvetenskap, 7,5 hp

(Verical integration of disability research)
I denn delkurs ska den studerande tillämpa det bio-psyko-sociala synsättet på olika funktionshinder genom att begrepp och mekanismer på olika förklaringsnivåer undersöks och diskuteras. I delkursen ingår litteratursökning och litteraturgranskning.

Handikappvetenskaplig metod, 7,5 hp

(Research methods in disability research)
Delkursen behandlar etiska överväganden i handikappvetenskaplig forskning, datainsamlingstekniker, översikt av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Handikappvetenskaplig uppsats, 7,5 hp

Essay in disability researcy)
I denna delkurs ska den studerande tillämpa och fördjupa kunskaper och färdigheter från tidigare delkurser genom att planera, genomföra och rapportera ett empiriskt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs utifrån studentcentrerat lärande, där den studerandes egna aktiviteter och deltagande är en förutsättning för lärande. Det studentcentrerade lärandet bygger på ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan såväl studenterna som mellan studenter och lärare. Kliniska fall och vetenskapliga artiklar används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna.
Kursen bedrivs i huvudsak på distans och administreras via Linköpings universitets lärplattform, men består även av obligatoriska kursträffar som innehåller föreläsningar, seminarier och laborationer. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt inlämningsuppgifter, hemtentamen, laborativa moment och en empirisk uppsats inklusive opponering på medstudenters uppsatser. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
HOCO Horisontell integration - Gemensam textproduktion U, G, VG 4 hp
HOLA Horisontell integration - Laboration (Empathic modelling) U, G, VG 1 hp
HOLI Horisontell integration - Litteraturgranskning inlämning U, G, VG 2 hp
MEKL Metod - Praktisk uppgift kvalitativ metod U, G, VG 2.5 hp
MEKN Metod - Praktisk uppgift kvantitativ metod U, G, VG 2.5 hp
METE Metod - Teori om metod U, G, VG 2.5 hp
UPPS Handikappvetenskaplig uppsats U, G, VG 7.5 hp
VECO Vertikal integration - Gemensam textproduktion U, G, VG 4 hp
VELA Vertikal integration - Laboration U, G, VG 1 hp
VELI Vertikal integration - Litteraturgranskning U, G, VG 2 hp
HOLS Horisontell integration - Litteraturgranskning seminarium U, G 0.5 hp
VEET Vertikal integration - Etik U, G 0.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se