Handikappvetenskap III, fortsättningskurs, 30 hp (752G04)

Disability Research 3, continuation course, 30 credits

Kursbeskrivning

Kursen har en case-inspirerad pedagogik där kliniska fall är centrala och används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Kursinnehållet belyser följande områden: - tillämpning av handikappvetenskapliga metoder - tillämpad etik relevant i handikappsammanhang - att i kliniska fall kunna använda begrepp som är fungerar på flera funktionshinder och flera olika förklaringsnivåer utifrån det bio-psyko-sociala synsättet, - genomförande av handikappvetenskapliga undersökningar samt analyserande av data och redovisning av resultat från dessa undersökningar i en uppsats.

Huvudområde

Handikappvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Carine Signoret

Kursansvarig

Carine Signoret

Studierektor eller motsvarande

Josefine Andin

Kontaktinformation

Carl Löfstrand, Administratör

Josefine Andin, Studierektor

Pernilla Ahrén, Studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Handikappvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • Handikappvetenskap II, fortsättningskurs 30hp med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • utifrån kliniska fall analysera olika handikappvetenskapliga frågeställningar i relation till det bio-psyko-sociala synsättet
  • motivera lämpliga interventioner och preventioner utifrån kliniska fall
  • reflektera kring, integrera och kritiskt granska centrala begrepp, aktuella forskningsfrågor och etiska principer inom handikappvetenskap
  • självständigt planera och genomföra en handikappvetenskaplig undersökning, analysera data och förmedla resultat i ett vetenskapligt arbete
  • föra en vetenskaplig diskussion, kritiskt granska andras och eget självständigt arbete.

Kursinnehåll

Uppsatsförberedande, 15 hp

(Preparatory course for thesis)
Delkursen behandlar handikappvetenskaplig teori samt forskningsmetoder som är tillämpbara inom området. Delkursen tar även upp kunskapen om etiskt förhållningssätt.

Uppsats, 15 hp

(Thesis)
Inom ramen för kursen genomför den studerande, under handledning, ett vetenskapligt empiriskt arbete på kandidatnivå inom handikappvetenskap som omfattar planering, genomförande och redovisning. I kursen ingår även kritisk granskning av andras uppsatser.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs utifrån studentcentrerat lärande, där den studerandes egna aktiviteter och deltagande är en förutsättning för lärande. Det studentcentrerade lärandet bygger på ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan såväl studenterna som mellan studenter och lärare. Kliniska fall och vetenskapliga artiklar används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna.

Kursen bedrivs i huvudsak på distans och administreras via Linköpings universitets lärplattform, men består även av obligatoriska kursträffar som innehåller föreläsningar, seminarier och laborationer. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier samt inlämningsuppgifter och laborationer. En kandidatuppsats ska författas, redovisas och diskuteras på ett seminarium där de krav som ställs på vetenskapliga arbeten utgör grunden för diskussion. Den studerande ska opponera på medstudenters uppsatser. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Andersson, G. & Arlinger, S. , (2007) Nordisk lärobok i audiologi Bokförlaget C A Tegnér.
Backman, J. , (2016) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur
Björkdahl, A. & Boman, I-L., (2015) Kognitiv rehabilitering Studentlitteratur
Bryman, A. , (2008) Samhällsvetenskapliga metoder Liber
Ekholm, J., Westerhäll, L.V., Bergroth, A. & Ekholm, K.S., (2015) Rehabiliteringsvetenskap Studentlitteratur
Field, A. , Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics.
Fields, S.A., Johnson, W.M. & Hassig, M.B. , (2017) Adult ADHD: Addressing a unique set of challenges. The Journal of Familiy Practice, 66(2), 68-74.
Gelfand, S.A. , (2016) Essentials of Audiology. Thieme Medical Publishers Inc
Grenness, C., Hickson, L., Laplate-Lévesque, A., Meyer, C. & Davidson, B. , (2015) The nature of communication throughout diagnosis and management planning in initial audiologic rehabilitation consultations. Journal of the American Academy of Audiology, 26, 36-50.
Helgesson G. , (2015) Forskningsetik. Studentlitteratur
Karpathakis, G. , (2017) Underbara ADHD: Den svåra superkraften Bokförlaget Max Ström.
Kjellberg, A. & Sörqvist, P. , (2015) Experimentell metodik för beteendevetare. Studentlitteratur
Källström, Å & Andersson Bruck, K., (2017) Etiska reflektioner i forskning med barn Gleerups
Lagerkvist, B. & Lindgren, C., (2012) Barn med funktionsnedsättning Studentlitteratur
Lexell, J. & Fischer, M.R. , (2017) Rehabiliteringsmetodik Studentlitteratur
Lundberg, M., Andersson, G. & Lunner, T., (2011) A randomized, controlled trial of the short-term effects of complementing an educational program for hearing aid users with telephone consultations. Journal of the American Academy of Audiology, 22, 654-662.
Lundin, L. & Mellgren, Z. , (2012) Psykiska funktionshinder Studentlitteratur
Malmberg, M. , (2017) Aural rehabilitation programs for hearing aid users Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/51892

Mueller A, Hong DS, Shepard S, Moore T. , (2017) Linking ADHD to the Neural Circuitry of Attention. Trends Cognitive Sciences, 21(6), 474-488.

doi: 10.1016/j.tics.2017.03.009

Nadeau, K.G., Littman, E.D., Quinn, P.O. , (2018) Flickor med ADHD Studentlitteratur
Rudner, M., Andin, J. & Rönnberg, J. , (2009) Working memory, deafness and sign language. Scandinavian Journal of Psychology, 50, 495-505.
Thernlund, G. , (2013) ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv Studentlitteratur

Övrigt

Den föreskrivna kurslitteraturen är tillgänglig genom biblioteket. Övrig litteratur söks på egen hand. På Linköpings Universitet finns en bibliotekarie, marie-louise.axelsson@liu.se, med speciellt ansvar för Handikappvetenskap. Ta gärna kontakt med henne direkt om du behöver hjälp med att hitta litteratur till kursen.

FUBE Funktionsnedsättning - Behandling och hjälpmedel U, G, VG 2 hp
FUDI Funktionsnedsättning - Diagnoser och orsaker U, G, VG 2 hp
FUFA Funktionsnedsättning - Fallbeskrivning U, G, VG 1 hp
LITT Litteratursökning U, G, VG 2 hp
MET1 Metod 1 - skillnader U, G, VG 2.5 hp
MET2 Metod 2 - samband U, G, VG 2.5 hp
MET3 Metod 3 - intervention U, G, VG 2.5 hp
UPPS C-uppsats U, G, VG 15 hp
HAUP Handledare och uppsatsområde U, G 0.5 hp
SEMI Seminarie - Journal Club U, G 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se