Skapande arbete med ull, grundkurs (754G06)

Svenskt Namn Skapande arbete med ull, grundkurs
Engelskt Namn Creative Work in Wool, basic course
Undervisningsspråk Svenska
Studieort Linköping
Antal poäng (HP) 7,5
Huvudområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
Nivå Grundnivå
Examinator
Kursansvarig
Studierektor
Kurstyp Fristående kurs

Huvudområde

Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda ett experimentellt förhållningssätt till skapande arbete i ull
- känna till och använda olika metoder för formgivning som ger underlag för ett personligt formspråk
- redovisa och praktiskt utforma produkt och produktidéer vilka förenar materialkunnande, tekniskt kunnande och personligt uttryck i arbetet med ull
- känna till kulturhistoria med anknytning till ull och diskutera användningsområden relaterade till vår egen tid
- reflektera kring den skapande processen och presentera och analysera egna och andras produkter inom materialområdet ull.

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt och experimentellt arbete med ull i olika former där tekniskt kunnande och det personliga uttryckssättet förenas. Inom ämnesområdet ull ingår ullens fysik, kemi, skötsel och vård samt kulturhistoria med betoning på människors användning av ull. Vidare ingå övningar med färg, form och komposition. I kursen ingår produktanalys där begreppet kvalitet diskuteras samt ullens användningsområden inom ekonomiska och ekologiska sammanhang. De studerande diskuterar den skapande processen och ullen som uttrycksmedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna är studentaktiva där eget skapande arbete, egna undersökningar och teoretiska studier integreras. Undervisningen består av praktiskt arbete, handledning, föreläsningar, litteraturstudier, studiebesök samt seminarier och redovisningar både enskilt och i grupp . Arbetsuppgifter läggs ut under kursens gång som redovisas visuellt och muntligt vid kursträffarna.

Examination

Den studerandes praktiska arbete examineras genom muntliga och visuella redovisningar. Litteraturen examineras vid ett litteraturseminarium. Vidare ingår ett författande av skriftligt individuellt reflektionsdokument baserat på kursens innehåll och den egna utvecklingen.

Betygsskala

U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Ämnesområde

Övrigt inom samhällsvetenskap

Utbildningsområde

Övrigt (ÖV)

Institution

Institutionen för Kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Det finns inga filer att visa.