Skapande arbete med ull, grundkurs, 7,5 hp (754G06)

Creative Work in Wool, basic course, 7,5 credits

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om materialet ull, om hur man förenar ett tekniskt kunnande och ett utvecklat formspråk i arbetet med ull. Kursen syftar också till att den studerande ska utveckla ett experimentellt och reflekterande förhållningssätt till skapande arbete med ull. Grundläggande kunskaper i skapande arbete med textil förutsätts.

Planerade kursträffar till 2019 är:

Torsdagar kl. 13.15-18.15 och fredagar kl. 9-13 i vecka 5, 9, 13, 17 och 20.

Huvudområde

Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ingrid Bergqvist

Kursansvarig

Ingrid Bergqvist

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Ingrid Bergqvist, kursansvarig lärare

Jonas Johansson, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Deltid 33%, Blandade tider) VT 2019 v201905-201920 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda ett experimentellt förhållningssätt till skapande arbete i ull
- känna till och använda olika metoder för formgivning som ger underlag för ett personligt formspråk
- redovisa och praktiskt utforma produkt och produktidéer vilka förenar materialkunnande, tekniskt kunnande och personligt uttryck i arbetet med ull
- känna till kulturhistoria med anknytning till ull och diskutera användningsområden relaterade till vår egen tid
- reflektera kring den skapande processen och presentera och analysera egna och andras produkter inom materialområdet ull.

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt och experimentellt arbete med ull i olika former där tekniskt kunnande och det personliga uttryckssättet förenas. Inom ämnesområdet ull ingår ullens fysik, kemi, skötsel och vård samt kulturhistoria med betoning på människors användning av ull. Vidare ingå övningar med färg, form och komposition. I kursen ingår produktanalys där begreppet kvalitet diskuteras samt ullens användningsområden inom ekonomiska och ekologiska sammanhang. De studerande diskuterar den skapande processen och ullen som uttrycksmedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna är studentaktiva där eget skapande arbete, egna undersökningar och teoretiska studier integreras. Undervisningen består av praktiskt arbete, handledning, föreläsningar, litteraturstudier, studiebesök samt seminarier och redovisningar både enskilt och i grupp . Arbetsuppgifter läggs ut under kursens gång som redovisas visuellt och muntligt vid kursträffarna.

Examination

Den studerandes praktiska arbete examineras genom muntliga och visuella redovisningar. Litteraturen examineras vid ett litteraturseminarium. Vidare ingår ett författande av skriftligt individuellt reflektionsdokument baserat på kursens innehåll och den egna utvecklingen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Ämnesområde

Övrigt inom samhällsvetenskap

Utbildningsområde

Övrigt (ÖV)

Institution

Institutionen för Kultur och kommunikation
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.