Skapande arbete med ull, grundkurs, 7.5 hp (754G06)

Creative Work in Wool, basic course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om materialet ull, om hur man förenar ett tekniskt kunnande och ett utvecklat formspråk i arbetet med ull. Kursen syftar också till att den studerande ska utveckla ett experimentellt och reflekterande förhållningssätt till skapande arbete med ull. Grundläggande kunskaper i skapande arbete med textil förutsätts.

Planerade kursträffar till våren 2022 är i torsdagar och fredagar i vecka 5, 9, 12, 17 och 22.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ingrid Bergqvist

Kursansvarig

Ingrid Bergqvist

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Ingrid Bergqvist, kursansvarig lärare

Jennie Wallin, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2022 v202205-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda ett experimentellt förhållningssätt till skapande arbete i ull
- känna till och använda olika metoder för formgivning som ger underlag för ett personligt formspråk
- redovisa och praktiskt utforma produkt och produktidéer vilka förenar materialkunnande, tekniskt kunnande och personligt uttryck i arbetet med ull
- känna till kulturhistoria med anknytning till ull och diskutera användningsområden relaterade till vår egen tid
- reflektera kring den skapande processen och presentera och analysera egna och andras produkter inom materialområdet ull.

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt och experimentellt arbete med ull i olika former där tekniskt kunnande och det personliga uttryckssättet förenas. Inom ämnesområdet ull ingår ullens fysik, kemi, skötsel och vård samt kulturhistoria med betoning på människors användning av ull. Vidare ingå övningar med färg, form och komposition. I kursen ingår produktanalys där begreppet kvalitet diskuteras samt ullens användningsområden inom ekonomiska och ekologiska sammanhang. De studerande diskuterar den skapande processen och ullen som uttrycksmedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna är studentaktiva där eget skapande arbete, egna undersökningar och teoretiska studier integreras. Undervisningen består av praktiskt arbete, handledning, föreläsningar, litteraturstudier, studiebesök samt seminarier och redovisningar både enskilt och i grupp . Arbetsuppgifter läggs ut under kursens gång som redovisas visuellt och muntligt vid kursträffarna.

Examination

Den studerandes praktiska arbete examineras genom muntliga och visuella redovisningar. Litteraturen examineras vid ett litteraturseminarium. Vidare ingår ett författande av skriftligt individuellt reflektionsdokument baserat på kursens innehåll och den egna utvecklingen.För VG på hel kurs krävs minst 4hp VG. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Kompletterande litteratur

Böcker

Gustafsson, Kerstin Paradis, (2013) Ull och ulltekniker. Stockholm : GML Förlag, 2013

ISBN: 9789187247552

Gustafsson, Kerstin Paradis, Waller, Alan, Berginger, Anders, (1987) Ull : hemligheter, möjligheter, färdigheter. Stockholm : LT, 1987 ;

ISBN: 9136025194

Hult, Annkristin, (2020) Om ull. [Stockholm] : Hemslöjdens förlag, [2020]

ISBN: 9789187471223

Juul, Ingri, Skjeggestad, Edith, (1992) Mønsterbygging : bord, flate, motiv. [Oslo] : Yrkeslitteratur, 1992

ISBN: 8258401483

Paetau Sjöberg, Gunilla, (2009) Tova : gammal teknik på nytt sätt. fjärde upplagan Stockholm : Natur och kultur/Fakta etc., 2009

ISBN: 9789127119932

Sjödin, Erik, Danell, Öje, Eggertsen, Jesper, (2008) Får. 8., [uppdaterade] utg. Stockholm : Natur och kultur, 2008

ISBN: 9789127117860

PRE1 Redovisning av produkt/praktiskt arbete U, G, VG 5 hp
SRE1 Skriftlig redovisning U, G, VG 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se