Formgivning 1, grundkurs, 7.5 hp (754G21)

Design 1, basic course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig främst till dig som har egen erfarenhet av skapande arbete i något material som exempelvis trä, metall, textil eller keramik eller som arbetar med grafisk form eller utställningar. Kursen syftar till att utveckla generella kunskaper i form- och färglära samt ge ökad förmåga att medvetet gestalta i två- och tredimensionell form. Betoningen ligger på idéutveckling och att upptäcka variationsmöjligheter inom formgivning. Genom praktiskt experimentellt arbete i kombination med analyserande utvecklas ett reflekterande förhållningssätt till estetiska uttryck och skapandeprocesser.

Planerade kursträffar till 2020 är:

Torsdagar kl. 13.15-18.45 och fredagar kl. 8.15-16.45 i vecka 35, 40, 45 och 50.
 

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Anders Narbrink

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Kontaktinformation

Anders Narbrink, kursansvarig lärare

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Blandad undervisningstid) HT 2020 v202035-202103 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- förstå och använda grundläggande begrepp inom formgivning och färgsättning
- visualisera och kommunicera formidéer med hjälp av olika skisstekniker
- medvetet gestalta och presentera föremål i två- och tredimensionell form
- analysera och göra kvalitetsbedömningar av egna och andras arbeten ur form- och färgperspektiv
- visa ett reflekterande förhållningssätt till variationer av estetiska uttryck och skapandeprocesser

Kursinnehåll

I kursen behandlas grundläggande begrepp för form- och färglära, komposition, layout och mönster. Studenten laborerar med olika skiss- och visualiseringstekniker i två och tre dimensioner som underlag för tillämpningar i eget valda material. Kursen innehåller till stor del praktiskt experimentellt arbete med betoning på idéutveckling och variationsmöjligheter i form och färg. Studenten arbetar även med analys och bedömning av estetiska uttryck och skapandeprocesser. Kursen avslutas med en sammanfattande individuell uppgift som presenteras både muntligt, visuellt och med skriftliga reflektioner.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning och praktiskt arbete. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter och moment.

Examination

Examinationen av kursens olika delar sker dels genom aktivt deltagande i seminarier i kombination med en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dels sker den genom muntliga, visuella och skriftliga redovisningar av praktiskt genomförda arbetsuppgifter samt reflektioner över resultaten gällande både process och produkt.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXA1 Examination U, G 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se