Feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik, 7.5 hp (757A28)

Feminist Pedagogy and Intersectional Gender Didactics, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper om feministiska och intersektionella teorier om pedagogik och didaktik. Detta inkluderar normkritiska teorier, empatisk läsning och transversella dialoger med särskilt fokus på intersektionalitet och förändring. Kursen utgår ifrån aktuella förändringsprocesser i akademin och i samhället i stort, och tar upp frågor om kursplanering och kursdesign. Kursen lämpar sig för såväl den som är intresserad av feministisk och intersektionell pedagogik, som den som är yrkesverksam som lärare.

Huvudområde

Genusvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Edyta Just

Kursansvarig

Edyta Just

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201949-202003 Engelska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap. Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna:

  • identifiera och kritiskt redogöra för ett urval av centrala begrepp och teorier om feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik;
  • reflektera kritiskt och systematiskt kring kursinnehållet och de samtida förändringsprocesser som omger ämnet;
  • självständigt tillämpa feministisk pedagogik och intersektionell genusdidaktik genom att planera och utforma undervisning, relaterat till fältet Intersektionel genusvetenskap som förändringsarbete.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

  • feministiska och intersektionella pedagogiska teorier och didaktik, såsom normkritiska teorier, empatisk läsning, transversala dialoger m.m;
  • genusvetenskap som förändringsarbete, samt relaterade samtida relevanta förändringsprocesser i akademien och samhället i stort;
  • planering och utformning av undervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar med efterföljande diskussioner äger rum i online klassrum, samt genom online seminarier, workshops och/eller andra läraktiviteter. Mellan online-seminarierna och föreläsningarna bedriver studenterna självständiga studier av kurslitteraturen och kommunicerar med varandra online. Det teoretiska arbetet kombineras med praktisk övning i undervisning, kursdesign och i sätt att förhandla integrering av nya kursmoduler i undervisningsprogram.

Undervisningspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i online-seminarier, workshops, och/eller andra läraktiviteter, och genom kontinuerligt skrivna individuella uppgifter som lämnas in online och genom ett självständigt arbete som föredras skriftligt och muntligt i online- seminarieform. Detaljerad information om examinationen finns i programmets Keydokument.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXAM Written Assignment EC 5 hp
PERE Peer-review EC 0.5 hp
REFL Reflection Diaries EC 1 hp
TUTO Co-tutor Groups EC 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
List of Readings List of Readings.pdf