Jämställdhet och rättvisa i organisationer, 7.5 hp (757A29)

Equality and justice in organisations, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen riktar sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper om jämställdhetsarbete i organisationer med fokus på rättvisa, intersektionalitet och förändring. Centrala frågor i kursen är: begreppen jämställdhet och mångfald, olika jämställdhetsstrategier samt perspektiv på rättvisa, motstånd och resurser. Kursen lämpar sig för såväl den som är intresserad av att arbeta med jämställdhetsfrågor i framtiden och den som redan arbetar med jämställdhetsfrågor idag.

Huvudområde

Genusvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Åsa-Karin Engstrand

Kursansvarig

Åsa-Karin Engstrand

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202049-202103 Engelska Ortsoberoende
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap. Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
(Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete kunna: 

  • redogöra för och jämföra olika teoretiska perspektiv på organisationsförändringar; 
  • kritiskt redogöra för och reflektera över ett urval av relevanta teorier och strategier inom intersektionellt jämställdhetsarbete;
  • analysera hur motstånd kan förstås i en organisatorisk context;
  • självständigt identifiera och analysera jämställdhetsproblem inom en specifik organisatorisk kontext;
  • självständigt planera och utforma en strategi för intersektionellt jämställdhetsarbete i en organisatorisk kontext.

Kursinnehåll

Kursen behandlar: 

  • jämställdhetsarbete i organisationer, på arbetsplatser och i arbete som utförs för att förhindra och förebygga olika former av ojämlikhet;
  • olika perspektiv på organisationsförändringar;
  • motstånd inom organisationer;
  • verktyg för planering och utformning av strategier för intersektionellt jämställdhetsarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och diskussioner äger rum i klassrummet online, samt genom online seminarier, workshops och/eller andra läraktiviteter. Mellan dessa online-aktiviteter bedriver studenterna självständiga studier och kommunicerar med varandra online. Det teoretiska arbetet kombineras med praktiska övningar som t ex konstrueras mot bakgrund av ojämlikhetsproblem i olika typer av organisationer. Undervisningsspråk: engelska

Examination

Kursen examineras genom individuellt skrivna uppgifter, som lämnas in online, aktivt deltagande i online seminarier, workshops och/eller andra läraktiviteter, samt genom en avslutande individuellt skriven hemtentamen som lämnas in online.

Detaljerad information om examinationen finns i programmets ”Key document”. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Övrigt

Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.
EXA1 Written Exam EC 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Readings 757A20o29 Readings 757A20o29.pdf
Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se